Начало на първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България

23.10.2018

 

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Подробности за конкурса може да намерите на страницата на Фонда.

Крайният срок за подаване на проектите е 28 януари 2019 г., 17:00 ч.

Операторът на Фонд Активни граждани България ще проведе информационни дни в периода 29 октомври – 16 ноември 2018 г. в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас. Подробен график за тях можете да намерите тук.