Изтича срокът на втората сесия на Схемата за малки инициативи

16.03.2020

Операторът на Фонд Активни граждани България напомня, че срокът за подаване на проектни предложения по втората сесия на Схемата за малки инициативи изтича в 17:00 ч. на 16 март 2020 г.

Допустимите кандидати имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите на страницата на Фонда.