Топ 10 на професионалните направления с най-голям дял чуждестранни студенти

Българските висши училища предлагат обучение по стотици специалности,  разпределени в 52 професионални направления. Професионално направление „Медицина“ е на първо място по дял на чуждестранните студенти сред  всички професионални направления в българското висше образование. През 2020 година чуждестранните студенти в направление „Медицина“ са 56%, показват данните от Рейтинговата система на висшите училища. След него се нареждат други направления в сферата на здравеопазването и ветеринарната медицина – „Стоматология“ с 42% чуждестранни студенти, „Ветеринарна медицина“ с 33% и „Фармация“ с 13%. Като цяло, чуждестранните студенти представляват 8% от всички действащи студенти в страната, които към април 2020 г. са 198 428. В 18 професионални направления съответните дялове чуждестранни студенти са под 2%, като в 3 от тези направления няма нито един студент, дошъл от чужбина, а именно „Материали и материалознание“, „Металургия“ и „Животновъдство“.

Източник: Рейтингова система на висшите училища за 2020 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Рейтинговата система на висшите училища – rsvu.mon.bg .

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2020 година е обновена и данните в нея са актуализирани от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс по поръчка на МОН.