Доверието изисква реципрочност

26.05.2021

Капиталът на вътрешнообщностното доверие е сред най-ценните ресурси на ромите за справяне с предизвикателствата на пандемията от Ковид-19. Този извод от проучването на Институт Отворено общество – София на ефектите от епидемията в 10 ромски квартала бе отправна точка за дискусия на семинар, организиран от Българския неформален форум за обучение и иновации за приобщаване на ромите (IFLIRI).

В презентацията си изследователският екип на Института представи разнообразието от инструменти за общностна самоорганизация за подкрепа на най-уязвимите и за ограничаване на негативните последствия от извънредното положение и извънредната епидемична обстановка през 2020 г. Сред тях са: работата на ромските здравни и образователни медиатори, солидарността на местни църковни общности, доброволчески и междусъседски инициативи и подкрепа от трудовите мигранти.

Основен предмет на дебатите бяха трудностите и възможностите за изграждане на по-високо доверие между гражданите и институциите. Изследванията показват трайно ниски степени на доверие към значителна част от публичните институции в България и изостряне на дефицита на доверие в ситуацията на пандемия. Особено чувствителен е този проблем в ромските общности, чиито жители нерядко са обект на дискриминационни прояви и реч на омразата и спрямо които бяха въведени специални ограничителни мерки, включително необосновано поставяне на контролно-пропускателни пунктове само за ромски квартали и ограничаване свободното движение на жителите им.

Участниците в дискусиите се обединиха около необходимостта от неотложни мерки за възстановяване на доверието, пътят към което преминава през поемане на инициатива и отговорност от представителите на институциите за решаване на дългогодишните инфраструктурни и жилищни проблеми в много ромски квартали и ефективни мерки за осигуряване на равен достъп до образование, квалификация, заетост и услуги.

Българският неформален форум за обучение и иновации за приобщаване на ромите (IFLIRI) е общност на български и международни организации, работещи в областта на ромската интеграция, които споделят опит, знания и визии за ефективно и пълноценно включване и участие на ромите в българското общество.