На кого се доверяват младите

Институциите и организациите, които се ползват с най-високо доверие сред младите българи през есента на 2021 година са висшите училища, Българската православна църква, армията и полицията. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 16-23 октомври 2021 година от „Алфа Рисърч“ по проект на Институт Отворено общество – София, най-голям дял (57%) от анкетираните пълнолетни български граждани на възраст между 18 и 29 години заявяват, че имат доверие на висшите училища в страната, а недоверие към тях изразяват 23% от анкетираните. Сред изследваните 16 институции и организации висшите училища са единствените, които се ползват с доверие сред над половината от анкетираните млади хора.

На следващо място с 49% доверие сред младите се нареждат Българската православна църква (БПЦ), армията и полицията. Недоверие към БПЦ изразяват 24% от анкетираните, към армията – 26%, а към полицията – 45%.

С положителен баланс на доверие сред младите се ползват още Европейският съюз (47% доверие срещу 37% недоверие),  президентът (46% доверие срещу 36% недоверие), Българската народна банка (45% доверие срещу 38% недоверие), както и останалите банки в страната (45% доверие срещу 41% недоверие).

На фона на продължаващата здравна криза, свързана с разпространението на Ковид-19, мнозинството от анкетираните на възраст между 18 и 29 години (57%) изразяват недоверие към болниците, а доверие към тях имат 37%. Близо две трети от анкетираните граждани в тази възрастова група (61%) изразяват недоверие към медиите, докато 27% им се доверяват.

С най-ниско доверие в месеца преди парламентарните избори и с най-високо недоверие сред младите българи са се ползвали политическите парти (5% доверие срещу 82% недоверие), парламентът (9% доверие срещу 81% недоверие), главният прокурор (11% доверие срещу 65% недоверие) и правителството (15% доверие срещу 71% недоверие).

Сред всички 16 изследвани организации и институции по отношение на неправителствените организации (НПО) се наблюдава най-висок дял на анкетираните (38%), които не са изразили мнение. В резултат на това НПО попадат сред 5-те организации и институции с най-ниско доверие (20%), но също така и сред четирите с най-ниско недоверие (38%).

Цитираните данни са от национално представително изследвани на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през октомври 2021 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота  по признаците пол, възраст, образование и са осъществени 1000 интервюта. Максималната стохастична грешка е ±3,1%. Изследването на терен е проведено от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран от Институт Отворено общество – София и изпълняван съвместно с Центъра за либерални стратегии. Изследването има по-широк обхват и цели да регистрира обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и правата на човека. Предстои публикуване на цялостен доклад, обобщаващ резултатите от изследването.

Повече информация за доверието към висшите училища може да намерите в анализа Доверие към висшите училища през есента на 2021 г.