Доверие в демокрацията 2023

Демокрацията в България се ползва със значителна и нарастваща обществена подкрепа. През лятото на 2023 година 63% от пълнолетните български граждани споделят мнението, че демокрацията  е най-добрата  форма на държавно управление за България. Това е най-високото регистрирано доверие в демокрацията като система на управление в серия от изследвания, поведени от Институт „Отворено общество – София“ от 2015 година насам. Доверието в демокрацията през 2023 година е с 11 пункта по-високо в сравнение с 2022 г., когато e било 52% и почти с 1/3 повече в сравнение с 2018 г., когато в било 44% –  най-ниското измерено равнище в рамките на последните 8 години.  

В същото време намалява значително делът на тези, които не одобряват демокрацията като форма на управление на страната – от 34% от отговорилите през 2018 г. до 19% през последното изследване през 2023 г.

Същевременно обаче голяма част от анкетираните биха одобрили ограничаване на някои от демократичните права и свободи, подкрепят силен водач, както и идеята решенията да се вземат по-скоро от експерти, отколкото от политици.

На въпрос „Вие лично ще се съгласите ли да се ограничат за кратко време някои от демократичните права и свободи, за да се въведе ред и сигурност?“ 49% от анкетираните отговарят утвърдително, докато 41% не биха се съгласили с такива ограничения.

Половината от анкетираните (49%) също така биха одобрили идеята „да има силен водач, който да не се занимава с парламент и избори“, но 37% я намират за „по-скоро лоша“ или „много лоша“.

При съпоставяне на данните с едно глобално изследване (Open Society Barometer, September 2023, което може да се намери тук https://osis.bg/?p=4544 ), страната ни би била между Турция – 50% подкрепа на идеята за силен водач и Мексико – 47%, които са сред най-високите нива на подкрепа. Но при несъгласието, българските граждани биха се наредили сред страни като Германия с 41% неодобряващи.

С още по-голяма подкрепа сред българските граждани се ползва идеята решенията да се вземат от експерти според тяхното виждане за доброто на страната, а не от правителството. Близо 65% от запитаните посочват, че това е „много добра“ или „по-скоро добра“ идея, а 21% я определят като „по-скоро лоша“ или „много лоша“.

Въпреки подкрепата за практики, които може да се считат за противоречиви, има огромно неодобрение за идеята армията да управлява страната. Близо 74% от участвалите в запитването или близо 2/3, считат тази идея  за „лоша“, а само 11% я определят като „добра“.

При съпоставяне с глобалното изследване Open Society Barometer September 2023, страната ни би била между Япония (само 7% подкрепа) и Германия със само 14% подкрепа за идеята армията да управлява страната. За сравнение, подкрепата армията да управлява е  най-висока в Египет – 63%, Бангладеш – 61% и Индия – 60%.

В крайна сметка с най-голямо одобрение сред българските граждани (87%) се ползва идеята за „демократична система, при която управляващите се избират чрез честни избори“. Едва 8% от анкетираните намират подобна система за управлението на страната като „лоша идея“.

По отношение на социално-икономическите профили на отговорилите, подкрепата за демокрацията като форма на управление за България е най-висока в София (73%), сред хората с висше образование (70%), сред по-младите възрастови групи (най-висока е сред 30-44 годишните с 75%), сред работещите и учещите. Най-ниска подкрепа има съответно сред жителите на селата (53%), най-възрастните над 60 години (50%), хората с основно образование – 48% и неработещите пенсионери – 45%.

С оглед на политическите симпатии на анкетираните, подкрепата за демокрацията като най-добрата форма за държавно управление на България е най-значителна сред привържениците на коалицията ПП-ДБ – 89%, следвани от привържениците на ГЕРБ – 79%, както и тези, които не са решили за кой да гласуват – 64%. Най-ниска подкрепа за демокрацията има сред тези, които са отказали да отговорят или „не подкрепят никого“ – 44%. Привържениците на ДПС с 54%, на Възраждане с 57% и тези на БСП с 59% показват отсонително по-ниска подкрепа, макар и оставаща на ниво над половината от анкетираните.

Що се отнася до въпроса „Вие лично ще се съгласите ли да се ограничат за кратко време някои от демократичните права и свободи, за да се въведе ред и сигурност?“, най-малка подкрепа за предложението има сред жителите на София – 40% при общо за страната 49%, сред най-младите между 18-29 години – само 36% подкрепа, хората с основно образование (36%). Сред тези, които са посочили партийни пристрастия, най-висока е подкрепата сред гласуващите за БСП (51%), Възраждане (47%) и ГЕРБ-СДС (47%), а най-ниска сред привържениците на ДПС – 36%.

Подкрепата за ограничаване на права срещу сигурност е най-висока сред тези, които няма да гласуват (54%), които биха гласували с „Не подкрепям никого“ (51%) и тези, които не са решили за коя партия ще гласуват (51%). Сред привържениците на коалицията ПП-ДБ има най-висок дял на несъгласни – 55%, но 42% биха се съгласили с предложението.

При въпроса „Какво мислите за всяка от следните политически системи като начин да се управлява България: Да има силен водач, който да не се занимава с парламент и избори?“, при общо за страната 49%, най-малка подкрепа за предложението има сред жителите на София – само 26%. Сред жителите на малките градове подкрепата за подобна идея е значително по-висока и достига 61%, както и 57% сред  жителите на селата и 51% сред хората областните центрове. Сред възрастовите групи идеята за силен водач се ползва с най-ниска подкрепа сред най-младите (18-29 години) – 41%, а най-висока подкрепа получава сред най-възрастните над 60 годишна възраст – 55%.

Хората с по-ниска степен на образование са по-склонни да подкрепят такова предложение, като сред тези с основно делът е 55%, със средно – 53%, докато сред тези с висше и полувисше – 41%.

Сред учащите такова предложение събира най-ниска подкрепа – само 33%, докато сред безработните тази подкрепа е почти двойна – 66%.

Сред привържениците на политически партии, най-голяма подкрепа за управление на силен лидер  има сред гласуващите за БСП с дял 79%, следвани от тези на Възраждане с 60%, на ДПС с 59% и сред тези, които ще гласуват с „Не подкрепям никого“ – 57%. Сред гласуващите за ГЕРБ подкрепата за силен водач е с дял от 50%, а най-ниска е сред гласуващите за коалицията ПП-ДБ – 42%.

За изследването:

Цитираните данни са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната през периода 9-17 юли 2023 година по метода на пряко стандартизирано интервю „лице в лице“. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота по признаците пол и възраст. Проведени са 1003 ефективни интервюта. Максималната стохастична грешка при 95% гаранционна вероятност и при 50-процентен дял е ±3,1%.

Изследването е проведено на терен от агенция „Тренд“ по поръчка на Фондация „Институт Отворено общество – София“ с подкрепата на Фонд Активни граждани България. Средствата за Фонд Активни граждани са предоставени от Исландия, Норвегия и Лихтенщайн в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Изказаните мнения са на авторите и не отразяват непременно мнението на Оператора на Фонд Активни граждани или на Финансовия механизъм на ЕИП.