Roma policy lab

Насърчаваме споделянето на резултати, добри практики и формулирането на обосновани с факти и данни политики за равноправно участие на ромите в обществения живот чрез сътрудничество и диалог между неправителствените организации, активните граждани и публичните институции.

Romapolicylab.org е съвместна инициатива на оператора на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено за представяне, споделяне и обсъждане на резултати по проекти в полза на ромското включване, финансирани по програми на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия Финансов механизъм. Инициативата е отворена за сътрудничество с програмни оператори и от други държави бенефициенти.

Оператор на Фонд Активни граждани България е фондация „Институт Отворено общество – София“ в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

За връзка с нас: romapolicylab@osi.bg