Услуги

Институт Отворено общество – София е изградил и постоянно развива институционален профил на организация, управляваща донорски програми и изпълняваща оперативни и изследователски дейности както по своя инициатива, така и като услуги и техническа помощ за различни възложители.

Институтът осъществява самостоятелно или в партньорство с други организации:

Организацията ни разполага със солидно портфолио от изпълнени проекти, които са високо оценени от възложителите. ИОО–София работи в партньорство с ресорните институции за разработването на ясни и ефективни публични политики в областта на образованието, правото, здравеопазването и интегрирането на уязвими групи, а също и за развитието на добро управление, върховенство на правото и права на човека, европейска интеграция и гражданско участие и капацитет на гражданските организации.

Институтът изпълнява поръчки на международни организации като УНИЦЕФ и Световна банка, насочени към защита правата на децата и тяхното благоденствие и подобряване на квалификацията и производителността на работната сила и си сътрудничи с широка мрежа от партньори от Европа и светът по теми, свързани със защита от дискриминация и подкрепа за представители на уязвими групи, вкл. и за получаването на качествена правна помощ. Тръст за гражданско общество в ЦИЕ, Фондация „Америка за България“ и мрежовите организации на Фондация „Отворено общество“ възлагат управлението на грантови програми, анализ и оценка на ефективността на програми за предоставяне на средства и др.

Институт Отворено общество – София, разполага с висококвалифицирани специалисти, с доказан опит и тясна специализация както в приоритетните за организацията теми, така и с познания и опит в  управлението на програми за отпускане на безвъзмездни помощи и стипендиантски програми, процедури за възлагане и др. Екипите на Института имат доказан капацитет и техническа експертиза за управление на програмния цикъл, управление на риска и резултатите, оценка на ефекта и са високо мотивирани и с ангажимент за спазване на най-високите етични стандарти.

ИОО-София има задълбочено познаване на правната рамка, приложима за управлението на публичните средства и има богат практически опит в областта на обществените поръчки като изпълнител на услуги и доставчик на услуги.

Организацията е сертифицирана по ISO 9001:2015.