Политика за закрила на детето

ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Политика за закрила на детето (Политиката) се въвежда със заповед от изпълнителния директор (ИД) в изпълнение на чл. 11 от Вътрешните правила за дейност на Фондация „Институт Отворено общество  – София” (Фондацията).

2. Настоящият документ очертава минималните общи стандарти за закрила на детето, които Фондацията въвежда със съответните процедури и механизми в дейността си. 

Той е в съответствие с правата на детето, посочени в Конвенцията на ООН, европейското и българското законодателство. Отнася се до всички служители и доброволци на Фондацията. 

3. Основната цел на Политиката за закрила на детето е да се защитят децата от посегателства. Децата и младите хора се нуждаят от подкрепа и сигурност, от закрила от ефектите на бедността, вредите, изолацията и насилието. Отделни деца могат да бъдат в риск от специфични форми на злоупотреба от страна на възрастни и други деца, при случаи на бедствия и непредвидени инциденти.

 4. Настоящата Политика е разпространена сред служителите на Фондацията, и се преразглежда когато това е необходимо.

II. ДЕФИНИЦИИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ФОНДАЦИЯТА  

5. По смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и за целите на настоящата политика дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години. 

6. Злоупотреба и небрежно отношение:

  „…умишлено поведение срещу дете, което е вероятно да му нанесе физическа или психологическа вреда” (Дефиниция от документ на Международен център за правата на човека).

7. По смисъла на § 1. От допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето:

7.1. „Сведения и данни за личността на дете“ е всяка информация за детето по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).

7.2. „Най-добър интерес на детето“ е преценка на:

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

7.3. „Дете в риск“ е дете:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

8. По смисъла на § 1. от допълнителните разпоредби към  Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:

8.1. „Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

 8.2 „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

 8.3. „Психическо насилие“ са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.

 8.4. „Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване.

 8.5. „Пренебрегване“ е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

 III. СТАНДАРТИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Основните принципи, на които отговарят стандартите, са пряко обвързани с правата на децата и са съобразени с българското и международното законодателство. Те отразяват минималните изисквания и механизми, които трябва да бъдат покрити във Фондация „Институт Отворено общество – София“, за да се гарантира ефективна закрила на детето от злоупотреби.

 9. Изготвен писмен документ относно политиката за гарантиране безопасността на децата:

9.1. Изписан на ясен и достъпен език и отразяващ разбирането на Фондацията за злоупотребата и насилието над деца.

9.2. Одобрен и приет съгласно действащите Вътрешни правила за дейност на Фондация.

9.3. Засяга всички сфери на дейност на Фондацията, имащи отношение към деца.

10. Прилагане на Политиката за закрила на детето:

10.1. Налице са ясни правила, описващи стъпките, които следва да бъдат предприети при наличие на опасения за безопасността на дадено дете.

 10.2. С правилата за закрила са запознати всички служители и те са на разположение на всички, ангажирани при работа с деца –  деца, родители, партньори, консултанти, доброволци.

10.3.  Във Фондацията има определено лице – старши юрист, което пряко отговаря за изпълнение на правилата за закрила на детето. 

10.4. Налице е процедура за документиране на инциденти, обработка на жалби и сигнализиране на съответните служби.

10.5.  Налице са насоки за спазване поверителността на споделеното.

11. Предотвратяване на насилието срещу деца:

11.1. При подбора на служители, доброволци и консултанти за дейности, в които участват деца или имат влияние върху децата, се извършва оценка на тяхната пригодност за работа с деца.  Оценката се извършва от ИД или упълномощен от него служител.

11.2. Служител, който не прилага приетите от Фондацията стандарти, правила и процедури за закрила на детето, подлежи на дисциплинарни санкции, съгласно трудовото законодателство.

11.3. Чрез проектите и програмите на Фондацията, в които участват деца или имат влияние върху децата, се стимулират механизми за наблюдение и закрила на децата и изисквания за спазване на Политика за закрила на децата.

11.4. По възможност, всяко обучение, предоставяно от Фондацията, което е насочено към работа с деца и млади хора,  включва темата за закрила на детето от злоупотреба и насилие.

12.  Обучение за гарантиране на безопасност на децата:

12.1. Всички служители, доброволци, консултанти и други сътрудници на Фондацията,  ангажирани в дейности, в които в които участват деца или имат влияние върху децата, преминават инструктаж и/или обучение за закрила на детето при своето постъпване/преди началото на изпълнение на дейността, което им позволява да разберат нуждата от закрила на децата и да са наясно с процедурата за подаване на сигнали.

12.2. Лицето, отговарящо за прилагане на Политиката за закрила на децата в организацията, се обучава при необходимост от специалист/консултант.

 12.3. В случаите на изпълнение на обучителни дейности, в които участват деца, те получават съвети и подкрепа за това как да се предпазват сами, по възможност с предварително подготвени за обученията материали, на достъпен и разбираем език.

 13. Гаранция за еднакво право на закрила на всички деца без разлика на пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност:

13.1. Обученията и процедурите по закрила на детето помагат на служителите да разпознават рисковете, на които са изложени някои деца поради тяхната етническа и/или расова принадлежност, възраст, пол, религия, култура, увреждане.

13.2. Всеки служител на Фондацията носи отговорност за взаимно уважение, толерантност и недискриминативност.

 14. Прилагане и мониторинг:

14.1. Налице са писмени документи, от които е видно какви са процедурите и механизмите при прилагане политиката за закрила на детето.

14.2. Всички сигнали и случаи за упражнено насилие над дете се документират и подлагат на наблюдение и контрол.

14.3. Налице са механизми за получаване на обратна връзка относно спазването на политиката за закрила на детето, чрез отчетните документи на съответен проект/програма. 

14.4. Политиката и процедурите за закрила на детето при необходимост се преразглеждат и се актуализират. 

 15. Работа с партньори и бенефициенти по изпълнение на стандартите 

15.1. Налице е процес на общуване с партньорите и бенефициентите по проблемите за закрила на детето, обменя се информация и опит, разработват се качествени съгласувани подходи по закрилата на детето. 

15.2. Партньорите на Фондацията, в случаи на изпълнение на съвместни дейности, в които участват деца или имат влияние върху децата са запознати със съществуващата Политика за закрила на детето и съпътстващите я процедури. 

15.3. Политиката и механизмите за закрила на детето са елемент от споразуменията между партньорите, в случаите, в които предмет на споразуменията са дейности, в които участват деца или имат влияние върху децата.

IV. ПРОЦЕДУРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

 16. Отговорността за прилагането на тази Политика е на Изпълнителния директор на Фондацията. 

17. При опасение и/или идентифицирано насилие върху дете, комуникацията минава през пряко отговорното лице във Фондацията – старши юрист, определено от Изпълнителния директор (Приложение 1). 

 18. Всякаква информация, отнасяща се до злоупотреба, трябва да бъде документирана (Приложение 2 – Формуляр за подаване на сигнал), така че всички случаи да са регистрирани. Тази информация е поверителна и се пази като чувствителна информация съобразно действащите във Фондацията правила за защита на личните данни. Поверителността се нарушава само, ако е в най-добрия интерес на детето. При установено насилие върху дете трябва да се сигнализират отделите за закрила на детето/полицията.

19. Разясняването на политиката и процедурите, ако е приложимо, са част от въвеждащия процес за нови служители,  доброволци или сътрудници. Всички служители, ангажирани с дейности, в които  участват деца или имат влияние върху децата подписват Декларация (Приложение 3), че са запознати и приемат тази Политика. Служители, които не спазват политиката, подлежат на наказание съгласно разпоредбите на трудовото законодателство.

 20. Фондацията стимулира и насърчава всички бенефициенти и партньори по програми и проекти да реализират политика за закрила на детето, и да спазват изискванията и нормите на европейското и българското законодателство за защита правата на детето.

21. Организирането на дейности, в които участват деца, в това число и транспортирането на деца, са съобразени с изискванията на българското законодателство.

22. Политиката се наблюдава и оценява, за да се провери сигурността и правилното й въвеждане. Това включва поддържащи обучения, обсъждане на казуси и взимане на обратна връзка от партньори и бенефициенти, както и отчет веднъж годишно от лицето, отговарящо за изпълнение на правилата за закрила на детето, определено от Изпълнителния директор.

 23. При необходимост се провежда обучение на служителите по основните концепции за закрила на детето и процедурите на организацията.

V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ДЕЦА В РИСК

24.  При получаване на сигнал (лично, чрез писмо, и-мейл или телефонно обаждане):

24.1. Ако е за дете в риск, заявителят се консултира как да оформи и подаде сигнала към Отдел за закрила на детето (ОЗД) по местоживеене на детето /към полиция за безпризорно дете. Съветва се да подаде сигнала с копие до Фондацията, за да има по-голяма вероятност да му се отговори, а Фондацията да има възможност да съдейства на процеса.

 24.2. Алтернативно заявителят може да се насочи към консултиране/информиране чрез Център за обществена подкрепа (ЦОП), то се насочва към консултант на ЦОП. В ЦОП има координати на всички ОЗД и РПУ в страната за информиране и насочване на гражданите към тях.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

При използването на визуални средства ръководен принцип на Фондацията е да уважава достойнството при изобразяването на деца, семейства и общности. Политиката за изображения на Фондацията е част от политиката за закрила на детето.

 25. Изображения на деца се използват само, когато има разрешение (подписана декларация) от родител/ законен настойник (Приложение 4).

 26. Иска се разрешение за правенето на снимки или видео материал за отделни случаи и ясно се описва в декларацията за разрешение за какви цели ще се използват изображенията. Съгласие за взимане и използване на снимки се търси от родителите на децата и от тези с родителска отговорност, или директно от децата/младежите, когато те са на подходяща възраст (важи за деца навършили 14 г., съгласно чл.11, ал.3 от ЗЗД).

 27. Изображения от фото банки се използват при цитиране на източника на снимката или видео материала.

28. Поддържат се стандарти за стила и благоприличието, отговарящи на ценностите на Фондацията.

29. Фондация „Институт Отворено общество – София“ не носи отговорност, ако снимки от интернет страницата, профилите в социалните мрежи или снимки от прессъобщения бъдат използвани от медии и трети страни по начин, който не съответства на истинността на фактите. 

 30. При заснемане на деца, с които работи Фондацията и за които има разрешение, медиите/фотографите подписват декларация, с която се съгласяват да използват видеото/изображението правдиво и само за конкретния случай (Приложение 5).

31. При заснемане на видео материали и/или снимки с деца от социални домове или други типове социални услуги, се спазват нормативните разпоредби на ЗЗД (със задължително писмено становище на органа за закрила, предприел мярката, съгл. чл. 11а, ал.2).

 VII. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ СПРЯМО ДЕЦА

Поведенческият етикет е съвкупност от правила за подходящо и правилно поведение, които са разработени с оглед гарантиране закрилата на децата, но освен това са предназначени и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие. Този етикет се отнася за служителите, доброволците, членовете на управителни органи, както и за всички посетители/гости по линия на проектите, изпълнявани от Фондацията.

• Служителите на Фондацията не бива да остават насаме за през нощта с едно или повече деца или малолетни, нито в помещенията за настаняване на служители, нито в помещенията на проекта, нито на други места.

• Служителите на Фондацията не бива да ангажират непълнолетни като “домашни помощници”, нито да предоставят подслон на малолетни в своите домове. Под малолетен се разбира всяко дете на възраст под 18 години.

• Служителите на Фондацията не трябва да галят, държат за ръце, целуват, прегръщат или докосват малолетните по начин, който е неподходящ или неприемлив от културна гледна точка. За да се избегнат недоразуменията, се препоръчва да бъде поискано разрешение от детето преди то да бъде хванато за ръка.

• Когато е възможно и практически изпълнимо, следва да се спазва правилото за “присъствие на двама възрастни”, при което двама или повече възрастни наблюдават всички дейности, в които са ангажирани малолетни или деца, и присъстват непрекъснато на мястото. Ако това не е възможно, служителите на Фондацията имат право да потърсят алтернативи, като например присъствие на членове на общността по време на посещенията при децата.

• Служителите на Фондацията следва да отчитат факта, че може да им се наложи да работят с деца, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат “специално внимание”. Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.

• Неподходящото поведение спрямо децата е основание за дисциплинарно наказание.

• Служителите на Фондацията трябва да се съобразяват с начина, по който биват възприемани и по който изглеждат, от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията с децата.

Приложение 1

Процедура за подаване на сигнал при опасение и/или идентифицирано насилие срещу дете

Приложение 2

ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ПРИ ОПАСЕНИЕ, СЪМНЕНИЕ И/ИЛИ ИДЕНТИФИЦИРАНО НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕТЕ

Име и и-мейл на подаващия: …………………………………………………………………………………………………. 

Функция/позиция във Фондация „Институт Отворено общество – София“:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Връзка със засегнатото дете /ако такава съществува/: ……………………………………………………………..

Име на детето: ………………………………………………………………………………………………………………………

Възраст и дата на раждане: …………………………………………………………………………………………………..

С кого живее детето?: …………………………………………………………………………………………………………….

Адрес/местоживеене (и телефонен номер, ако има): ………………………………………………………………

Докладването е за съмнения на подаващия сигнала или за съмненията на някой друг? Детайли: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Кратко обяснение относно причината за съмненията: включително дати, време на случилите се произшествия: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Направени наблюдения: физически признаци, поведенчески признаци, индиректни признаци? ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Разговаряно ли е с детето?: Ако да, какво казва то?: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Някой бил ли е набеден, че е злоупотребил? Ако да, детайли: ………………………………………………..

Проведена ли е консултация с външни агенции/ специалисти и/или друго лице? Детайли (име на лицето, име на организацията, дата и място): ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подпис:

Дата:

Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ФОНДАЦИЯ “ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“

От …………………………………………………………………………………………………………………………………………,

служител във Фондация “Институт Отворено общество – София”, на длъжност ………………………..

Декларирам,

че съм запознат/а с Политиката за закрила на детето на Фондация “Институт Отворено общество – София” и приемам да спазвам изискванията, указанията и процедурите на Политиката.

Декларатор: 

  /име, подпис/

Дата:

Приложение 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛ И/ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДЕТЕ

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………………………………………

                                                /име, презиме, фамилия на декларатора/

родител/настойник на ………… ……………………………………………………………………………………………………..              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                            /име, презиме, фамилия на детето или децата/

Основна информация за родителя/настойника/попечителя:

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Телефон (мобилен телефон): ……………………………………………………………………………………………………….

E-mail адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Декларирам, че съм запознат/а и давам/ не давам съгласието си  за следното:

Снимки, видео и аудио материалите, заснети във връзка със …………………………(напр. събития, кампании и инициативи – посочва се конкретно), изпълнявани в рамките на…………………(проект, програма) от Фондация „Институт Отворено общество – София“, да бъдат публикувани в интернет сайта и фейсбук страницата на Фондацията, както и да бъдат използвани за…………………………………(посочва се конкретно).

Място и дата:                                                                                                   Декларатор:

                                                                                                                                                                                /подпис/

Приложение 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕДИЯ/ФОТОГРАФ ПРИ ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“

Долуподписаният,  ……………………………………………………………………………………………………………… 

представител на (медия, фотограф) ……………………………………………………………………………………… 

 Телефон (мобилен телефон): ……………………………………………………………………………………………….

E-mail адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Декларирам, че:

Ще използвам заснетия материал /видео, аудио, фотографии/, единствено и само за целите на организираното събитие, спазвайки българското и международното законодателство за закрила на детето.

Декларатор:

/име, подпис/

Дата: