189 предложения за инициативи и концепции са постъпили по конкурса на проект „Права и ценности“

12.06.2023

93 предложения за инициативи по фонд „Действие“ и  96 предложения за концепции по фонд „Заедно“ бяха подадени в рамките на конкурса за финансова подкрепа по проект „Права и ценности“. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 12 юни 2023 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените предложения за инициативи във всички тематични приоритети на фонд „Действие“ е 5 063 772 евро при индикативен бюджет за фонда 800 000 евро. Очаква се да бъдат подкрепени приблизително 15 инициативи. Размерът на търсеното финансиране от всички подадени концепции по фонд „Заедно“ е 1 811 956 евро при индикативен бюджет за фонда 800 000 евро. Ще бъдат финансирани приблизително 45 инициативи. В рамките на конкурса ще бъдат подкрепени граждански организации и читалища, чиито предложения за инициативи и концепции допринасят за:

(1) повишаване на осведомеността относно ценностите на ЕС, както и за защита и насърчаване на прилагането на тези ценности в България, включително ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

(2) укрепване на капацитета и ролята на гражданските организации за насърчаване и защита на тези ценности.

Екипът на проект „Права и ценности“ обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП), където своевременно ще получават информация за подадените предложения във връзка със следващите етапи на конкурса.

Проект „Права и ценности“ ще предостави възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство. Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

Проектът „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.