Над 100 представители на граждански организации се включиха в обучителна програма „Пътеводител“

20.10.2023

Над 100 представители на 49 граждански организации от 28 населени места в цялата страна се включиха в двудневна обучителна програма „Пътеводител“ в София. Обучението е част от процеса на кандидатстване за финансиране в конкурса по фонд „Заедно“ на проект „Права и ценности“ и цели да подготви кандидатите, допуснати до фаза 2, за успешното разработване и подаване на пълни предложения за инициативи, както и да повиши знанията по въпроси, свързани с темите на Европейския съюз, като демокрация, равенство, многоообразие, включване и др.

Участниците бяха разпределени в отделни групи в зависимост от тематичния приоритет, по който кандидатстват, съответно Права на ЕС (1 група), Демокрация (1 група) и Многообразие и равенство.(2 групи). Водещи на обучението бяха представители на два от партньорите по проекта – Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Европейска служба за граждански действия (ECAS).

ECAS даде на участниците в трите тематични приоритета хоризонтални насоки за ефективно разписване на инициативите, включително относно необходимостта от тясно формулиране на всички компоненти, предварително проучване и ефективна комуникация с целевите групи и широката общественост. В допълнение, ECAS проведе индивидуални консултации с всяка организация поотделно, в които даде конкретни насоки по дейностите, заложени в концепциите, с оглед утвърждаване на европейските ценности и защита на европейските права. Екипът на ФРГИ работи с групите за успешно разработване на пълно предложение за инициатива, представяйки документите за кандидатстване – апликационна форма, форма за бюджет и декларации, процедурата за кандидатстване, критериите за оценка, начина на договориране и др..

Организациите, чиито представители се включиха в обучението, работят предимно на местно ниво, с и за своите общности. При успешно представяне на предложение за инициатива ще получат безвъзмездното финансиране до 20 000 евро. Предстоят индивидуални консултации за всяка организация, разработване на пълно предложение за инициатива и кандидатстване за финансиране. Одобрените инициативи ще бъдат обявени в началото на 2024 година.

Проект „Права и ценности“ предоставя възможност на граждански организации (организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ и читалища) от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по една от следните три теми – права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство. Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

Проектът „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.