Фонд Активни граждани

През 2017 г. Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, беше избран за Оператор на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2012 г. Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори – Исландия, Лихтенщайн  и Норвегия.  Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните-бенефициенти и страните-донори. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

В рамките на конкурси за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:

 • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост
 • Повишена подкрепа за правата на човека
 • Овластяване на уязвими групи
 • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак
 • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата
 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации

Механизмите за подкрепа на неправителствените организации включват:

 • Два конкурса за проектни предложения с продължителност до 35 месеца
 • Текуща схема за малки инициативи с продължителност до една година.
 • Двустранен фонд, предвиждащ: 1) мерки за подкрепа за разработване и изпълнение на проекти и инициативи с организации от страните донори; и 2) тематични работни срещи за установяване на контакти и обмен на опит с организации от страните донори
 • Регионални тематични форуми
 • Мерки за изграждане на капацитета на граждански организации за формулиране на проектни предложения и за изпълнение на проекти в приоритетните сфери на Фонда
 • Минимум 10% от средствата ще са насочени към ромско включване и овластяване, включително чрез предоставяне на стипендии за студенти от Ромски произход в медицински специалности в рамките на Ромска стипендиантска програма
 • Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
 • Платформа за генериране на проекти – за предоставяне на безвъзмездни консултации при формулирането на проектни предложения (извън Фонд Активни граждани), допринасящи за интегрирането на уязвими групи
 • Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери