Фонд Активни граждани България организира двустранен семинар между НПО от България и страните-донори

12.10.2018

Фондация „Институт Отворено общество – София“, Оператор на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 г., в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, организира на 7 ноември 2018 г. двустранен семинарработна среща за установяване на контакти и сътрудничеството между български граждански организации и организации от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия във връзка с предстоящото обявяване на първия конкурс за стратегически проекти по Фонда.

Ако сте представител на организация, регистрирана в България като юридическо лице с нестопанска цел, определенo за извършване на дейност в обществена полза, интересувате се от партньорство със страните донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия)и искате да заявите участие в семинара, моля попълнете регистрационната форма на адрес: https://www.surveymonkey.com/r/BilateralWorkshopBG в срок до 31 октомври 2018 г. Одобрените кандидати ще получат потвърждение по имейл.

Работният език на семинара ще бъде английски.

Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Тематичните приоритети на Фонд Активни граждани България са:

  1. Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост.
  2. Подкрепа за правата на човека.
  3. Овластяване на уязвими групи.
  4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.
  5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.
  6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.