Приключи Първият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България

28.01.2019

364 проектни предложения бяха подадени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 28 януари 2019 г.

Най-много проектни предложения  – 141 – бяха подадени в Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Подадените проектни предложения са на стойност 16 558 845 евро при индикативен бюджет 2 400 000 евро.

По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 49 проектни предложения на стойност 5 559 569 евро при индикативен бюджет 1 600 000 евро.

98 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи. Общата им стойност е 11 464 373 евро при индикативен бюджет 1 100 000 евро.

По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени  12 проектни предложения на стойност 1 399 301 евро. Индикативният бюджет в този приоритет е в размер на 500 000 евро.

37 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени. Общата им стойност е 3 985 168 евро при индикативен бюджет 500 000 евро.

В Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации бяха подадени 27 проектни предложения на стойност 3 051 864 евро при индикативен бюджет в размер на 600 000 евро.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти във всички тематични приоритети е 42 019 120 евро при индикативен бюджет за Първия конкурс за стратегически проекти в размер 6 700 000 евро.

530 граждански организации се регистрираха в ЕСПУП за участие в конкурсите на Фонд Активни граждани България. Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.