Приключи първата сесия на конкурса по Схема за малки инициативи

15.09.2019

119 проектни предложения бяха подадени в рамките на първата сесия на конкурса по Схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 15 септември 2019 г.

В Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост бяха подадени общо 20 проектни предложения.

По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 11 проектни предложения.

Подадените в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи проектни предложения са 23.

По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени 2 проектни предложения.

4 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.

Най-много проектни предложения бяха подадени в Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации – 59.

В периода от приключването на Първия конкурс за стратегически проекти (28 януари 2019 г.) до днес, когато приключи първата сесия на Схемата за малки инициативи, в ЕСПУП се регистрираха нови 119 граждански организации.

Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.

Втората сесия на конкурса по Схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България стартира на 16 септември 2019 г. и приключва на 16 март 2020 г. в 17:00 ч.