Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход

10.10.2019

Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2019-2020 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Целта на стипендиантската програмата е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Крайният срок за подаване на документи за конкурса за академичната 2019-2020 година е 10 декември 2019 г., 18:00 ч.

Пълен текст на Насоките за кандидатстване, както и на всички необходими заявления и образци можете да намерите страницата на Фонд Активни граждани България.

Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година и е с продължителност от шест години. В рамките на конкурса за академичната 2019-2020 година се планира да бъдат предоставени индикативен брой от 25 стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро, в зависимост от изучаваната специалност.