220 подадени проектни предложения по Втория конкурс за стратегически проекти

05.01.2021

220 проектни предложения бяха подадени в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 5 януари 2021 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти във всички тематични приоритети е 22 099 321 евро при индикативен бюджет за Втория конкурс в размер 4 771 280 евро.

Най-много проектни предложения  – 76 – бяха подадени в Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост.  

По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 24 проектни предложения.

50 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи.

По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени 9 проектни предложения.

28 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени.

В Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации бяха подадени 33 проектни предложения.

Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански иницативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, е Оператор на Фонд Активни граждани България.