Топ 10 на висшите училища в България по индекс на цитируемост

Индексът на цитируемост или h-индекс е измерител за качеството и количеството на научната дейност на научните организации (напр. научни центрове, университети и др.), както и на отделни учени. Ако дадено висше училище има h-индекс, равен на 10, това означава, че сред научните публикации на това висше училище има 10 научни публикации, всяка от които е цитирана поне 10 пъти. Сред българските висши училища Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) е на първо място с най-висок h-индекс, равен на 68 според международната база Scopus и 65 според международната база Web of Science, показват данните от Рейтинговата система на висшите училища за 2020 г. Този h-индекс се отнася за научните документи, публикувани в рамките на 5 годишния период 2015-2019 г. След СУ, следващите български висши училища с най-висок h-индекс в Scopus и Web of Science са медицинските университети в София, Пловдив и Варна. Единственото частно висше училище в България, което попада в топ 10 по индекс на цитируемост е Нов български университет. Общо погледнато, ако разгледаме научните публикации за същия 5-годишен период (2015-2019 г.) на всичките 52 висши училища в страната взети заедно, се получава h-индекс на висшето образование в България, равен съответно на 89 според Scopus и на 88 според Web of Science.

Източник: Рейтингова система на висшите училища за 2020 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Рейтинговата система на висшите училища – rsvu.mon.bg .

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2020 година е обновена и данните в нея са актуализирани от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс по поръчка на МОН.