25 граждански инициативи получават подкрепа за справяне с ефектите от COVID-19

08.02.2021

Нови 25 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани.  Подкрепата е насочена към подпомагане на дейността на гражданските организации в условията на COVID-19. Подкрепените инициативи бяха селектирани от общо 128 подадени проектни предложения.

Девет от подкрепените инициативи целят подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост на фона на продължаващата пандемия. Фондация „ХАЛО 2019“ в партньорство с община Хасково планира да разработи програма за граждански бюджети. По-активното ангажиране на гражданите в изборния процес е фокус в проекта на фондация „Антикорупционен фонд“. Проекти, пряко свързани с преодоляване на негативните ефекти от COVID-19 ще изпълняват сдружение „Институт за социални изследвания и политики“ и Националната пациентска организация. Останалите организации, които ще изпълняват инициативи за подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост са сдружение „Екомисия 21 век“, Българската асоциация за персонализирана медицина, фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и сдружение „Обществен съвет по образование – Алтернативна Монтана“. Предстои подписване на договор и с организацията „Май Сенчъри“.

Пет от подкрепените организации ще изпълняват инициативи, насочени към защита на правата на човека. Проектът на сдружение „Дете и пространство“ е насочен към деца на лица, лишени от свобода, които прекарват продължителен период от детството си без родител. Сдружение „Пробудник“ фокусира вниманието си върху правото на образование и недискриминация по отношение на децата и учениците от етнически малцинства, които допълнително страдат по време на пандемията. Защита на правата на човека по време на пандемията е фокусът на проекта на Български адвокати за правата на човека. Проекти в този тематичен приоритет ще изпълняват още фондация за достъп до права ФАР и сдружение „Здраве без граници“.

По приоритет „Овластяване на уязвими групи“ са подкрепени три проекта. Фондация АДРА – България си поставя за цел ромските здравни медиатори в област Пазарджик да съдействат за извършване на системен ранен скрининг на ромското население за превенция на социално значими заболявания. Целта на проекта на сдружение „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат” е да съдейства за овластяване на млади мигранти и бежанци чрез формиране на умения за преодоляване на последствията от пандемията. Фондация „Синергиа“ планира да осигури на хората със зрителни увреждания по-добър достъп до точна и навременна информация за актуалните събития.

Проектът на фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ – Хасково е насочен към осигуряването на подкрепа за жертви на домашно насилие, а сдружение „Младежки приоритети“ цели акткивизиране на местната общност за справяне със замърсяването на околната среда в село Бенковски.

За подобряване на капацитета на гражданските организации подкрепа получават 8 инициативи, изпълнявани от Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, Институт за развитие на публичната среда, Фондация за децата в риск по света, Културна фондация А25, сдружение „Платформа АГОРА – Активни граждански общности за развитие и алтернатива“, Българска Хънтингтън Асоциация и сдружение „Асоциация НАЯ“.

Повече информация за подкрепените инициативи може да намерите тук.

Средствата за Фонд Активни граждани са предоставени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Оператор на фонда в България е Институт Отворено общество – София в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“  и фондация „Тръст за социална алтернатива“.