Нови 51 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани България

16.12.2021

Стартира изпълнението на нови 51 граждански инициативи, получили подкрепа от Фонд Активни граждани България в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти. В него бяха подадени общо 220 проектни предложения.

По Тематичен приоритет 1 „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ бяха одобрени за финансиране шестнадесет проекта. Пет от тях ще бъдат разработени в партньорство с организации от страните донори.

Проектите на АЕЖ България и Фондация Инфо спейс се фокусират върху фактологичната проверка на изказванията на политиците и публичните институции, а други две организации работят върху проблемите на медийната грамотност в училище и гражданското образование с фокус уязвими групи.

Проектите на Фондация „Четиридесет и две“ и на Фондация ДАРИК ползват медиите (радио, интернет, подкаст платформи) за насърчаване на гражданската активност и информиране на обществеността за ролята и дейностите на гражданските организации.

Три организации – Националната пациентска организация, Сдружение „Ретина България“ и Национална католическа федерация – Каритас България – работят за подобряване на достъпа до права и услуги в сферата на здравеопазването.

Асоциация на българските градове и региони се фокусира за изграждане на енергийни общности като социална иновация за колективни действия за улесняване на прехода към енергия от възобновяеми източници.

Нуждите и проблемите на жените в България са в центъра на проекта на Фондация Екатерина Каравелова, която ще се стреми да набави данни и да насърчи разработването на политики за равнопоставеност, основани на доказателства.

Още три организации – Институт за пазарна икономика, Фондация „РИСКМОНИТОР“ и Фондация „Български институт за правни инициативи“  – развиват проекти в подкрепа на доброто управление.

11 са подкрепените проектни предложения в Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“, като две от тях се изпълняват в партньорство с организации от страните-донори.

Център за правна помощ Глас в България продължава да предлага правна помощ на бежанци и мигранти, като този път добавя и нов елемент – подсигуряване на правната помощ чрез експертни психологически становища. Фондация „Джендър алтернативи“ и нейните партньори пък работят с  жертвите на насилие, основано на пола – домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора.

Фондация „Изящни дела“ отново се фокусира върху това да повиши капацитета на граждански организации и активисти да създават въздействащи комуникационни продукти в защита на човешките права. Фондация Герои на времето също ще се опита да надгради върху проекта си от Първия конкурс на Фонд активни граждани, разширявайки платформата си с нови активности.

Фондация „Ромски свят – 21 век“ вече работи по създаването на 10 10-минутни документално-публицистични филма, посветени на малкия, конкретен човек от голямата ромска общност. Очакваме ги по БНТ.

Три от проектите – на Фондация Партньори България, на Сдружение Шанс и закрила и на Сдружение Дете и пространство – са посветени на разработване и прилагане на образователни инструменти за защита на правата.

Проектите на Глас България и  Сдружение „Знание“ Ловеч провеждат кампании за намаляване на негативните нагласи, стереотипи и речта на омразата към ЛГБТИ общността, както и към всички видове анти-дискриминационни прояви.

По Тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“ бяха подкрепени 11 проекта. Един от тях е проектът на Фондация „Мисия Криле“ – Стара Загора с основен фокус върху овластяване на бежанците и мигрантите и застъпничество за техните права, опит за промяна на местния институционален климат с цел постигане на приобщаващи местни политики, в които тези хора са включени като активна страна. А Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО от гр. Кюстендил чрез проекта си осъществява гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество.

Три проекта са подкрепени по Тематичен приоритет 4 „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“. С иновативен проект Сдружение „Дебют“ – Кюстендил цели промяна на гледната точка към сексуалните посегателства над момичета между 14 и 18 години в училище. Сдружение „Бокая“ – Видин планира набор от дейности в подкрепа равнопоставеността на половете и за съдействие за борба с насилието, соновано на пола в спорта. А Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра ще изготви социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.

В петия Тематичен приоритет „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“ са сключени четири договора за изпълнение на проекти. Сдружение за изследователски практики надграждат над опита си от инициативата „Зелени закони“ за гражданско участие в природозащитничеството, включително чрез усилена работа с доброволци и обучението на стажанти за мониторинг на политики.

Останалите три проекта са посветени на образователни дейности за ученици и младежи за опазване на околната среда, еко-активизъм и кръговата икономика.

По Тематичен приоритет 6 – „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ са подкрепени 6 проекта. Този на Български дарителски форум ще допринесе за повишаването капацитета на гражданските и дарителските организации чрез разработването на анализи за дарителството и дарителската среда, директна менторска и консултантска работа с дарителски и граждански организации и работа с институции. Проектът на Програмен и аналитичен център за европейско право, озаглавен „Ngobg.info: Медията на българските граждански организации“, ще помогне за решаването на един от най-съществените проблеми пред НПО – ниското обществено доверие, регистрирано от редица изследвания през последните години, чрез поддържането и надграждането на Информационния портал за НПО в България.

Резюмета на спечелилите проекти от втория конкурс за стратегически проекти може да намерите секция Резултати на страницата на Фонда.

Фонд Активни граждани България се финансира изцяло от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.