Още 31 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани България

12.10.2022

Стартира изпълнението на нови 31 граждански инициативи, получили подкрепа от Фонд Активни граждани България в рамките на Четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи. Конкурсът беше в подкрепа на проекти на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. В него бяха подадени общо 87 проектни предложения.

По Тематичен приоритет 1 „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ бяха одобрени за финансиране седем проекта, като шест от тях ще работят за насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование, а един ще се фокусира върху изследвания за подпомагане на обществените политики и дебат във връзка със статута и адекватния отговор на нуждите на бежанците от Украйна.

Проекти в областта на медийната грамотност ще развиват „Институт Демокрация“, Фондация „Български център за нестопанско право“, Сдружение Нов път и Дружество за ООН в България. Два от проектите ще се фокусират конкретно върху дезинформацията. Това са проект „Срещу дезинформацията: електронни поуки от историята на България“ на Сдружение „МАЙ СЕНЧЪРИ“ и проект „ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ – С ФОКУС ВЪРХУ ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ НА ВОЙНА“ на Сдружение „Обществен съвет по образование – Алтернативна Монтана.

Дейностите ще се развиват на територията на София, Лом, Видин, Монтана, Берковица, Враца и Пловдив.

Три са подкрепените инициативи в Тематичен приоритет 2 „Подкрепа за правата на човека“. Фондация за достъп до права – ФАР ще разшири дейността си с осигуряване на правна помощ на разселените лица от Украйна в България и превенция и противодействие на трафика на хора. Българската асоциация за персонализирана медицина пък организира информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България.

Предстои договорирането на още една инициатива с Фондация „Подари усмивка“ от Димитровград, насочена към социална, психологическа и правна помощ на бежанци от Украйна.

По Тематичен приоритет 3 „Овластяване на уязвими групи“ са подкрепени 5 проекта. Те ще се развиват на териториите на общини София, Варна, Силистра, Добрич и Бургас. Инициативите на Фондация „Дигнита“ и на Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) целят овластяването на украински бежанци в стремежа им да намерят работа в България, както и да бъдат въвлечени в обществения живот на общините. Център за развитие на устойчиви общности реализира инициатива, целяща създаването на умения в представители на бежанските общности – украинската, арабската и афганистанската, за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България.

Фондация Синергиа подкрепя незрящи лица, бежанци от Украйна, за да разкажат личните си истории.

В петия Тематичен приоритет „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени“ са сключени два договора за изпълнение на проекти. Фондация „Европейски младежки инициативи“ ще работят за застъпничество и граждански инициативи в Сливен в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда. Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие /ОЦОСУР/ си поставят за цел е застъпничество за развитие на ВЕИ мощности за бита в контекста потребители-производители на фона на ситуацията на войната в Украйна и зависимостта от руски енергийни източници.

По Тематичен приоритет 6 „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ бяха подкрепени 14 инициативи. Те се изпълняват от Фондация „Български институт за правни инициативи“, Национална мрежа за децата (която се занимава с изграждане на капацитет на членуващите в нея граждански организации, работещи пряко с украински деца, засегнати от войната в Украйна), Национална асоциация на доброволците в Република България (която обособява хуманитарен корпус за справяне с бежанската вълна от Украйна), Национална пациентска организация, Фондация БОЛД (Българска общност за либерална демокрация), която цели да мобилизира гражданска подкрепа за последователни евроатлантически позиции на България във връзка с войната в Украйна.

Другите граждански организации, които вече работят на терен са Фондация „Ресурсен център Билитис“, Българско училище за политика „Димитър Паница“, Фондация „Социалната чайна“, Фондация „Право на детство“, Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“, Фондация ХАЛО 2019, Национална асоциация по прогнозиране и планиране и Фондация „Инди – Рома 97“.

Подробности за спечелилите проекти от Четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи може да намерите секция Резултати.

Фонд Активни граждани България се финансира изцяло от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

Оператор на Фонд Активни граждани България е Институт „Отворено общество – София“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Тръст за социална алтернатива.