Над 250 организации подкрепени от Фонд Активни граждани

30.04.2024

На 30 април 2024 г . приключи изпълнението на проектите, подкрепени от Програма Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В периода октомври 2018 – април 2024 бяха проведени шест конкурса за набиране на проектни предложения по шест тематични области: Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата и Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

В рамките на Програмата бяха подкрепени над 250 граждански организации, които реализираха 211 инициативи в 32 населени места в страната. Над 300 хиляди граждани се ангажираха в проектните инициативи, а техните резултати достигнаха до близо 1 милион души в цялата страна.

Бяха произведени над 300 публикации, базирани на данни, доклади и изследвания, над 70 видео истории и кратки документални филми, десетки подкаст епизоди и радио предавания, бяха предоставени стотици часове безплатна правна помощ и консултации.

Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Оператор на Фонда е Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.