Всеки трети в България не чете никога

24.05.2018

Всеки трети от пълнолетните у нас (36%) заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, а всеки четвърти (24%) чете почти ежедневно. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през април 2018 г. Други 27% от анкетираните заявяват, че отделят време за четене на книги почти всеки месец, а 11% правят това всяка седмица. Резултатите показват, че няма значителни разлики между навиците за четене, регистрирани през 2016 г. и тези от 2018 г.

Данните от изследването показват, че възрастните над 60 години четат значително по-рядко от по-младите – почти половината (49%) от хората над 60 години заявяват, че изобщо не отделят време за четене на книги, докато сред анкетираните на възраст до 29 години тези, които изобщо не четат, са 2 пъти по-малко (24%). Сред най-младите всеки трети (34%) заявява, че чете книги почти всеки ден, а с увеличаване на възрастта, този дял спада до 22% при хората над 60 години. При хората над 30 години, време за четене почти всеки ден отделя малко повече от 1 на 5 души, което се доближава до средното за страната.

Делът на хората, които заявяват, че отделят време за четене на книги почти всеки ден, е около 3 пъти по-голям в столицата (33%) и в областните градове (30%) от дела на тези в селата (12%). В необластните градове почти всеки ден четат 21%, което е близко до средното за страната. Всеки втори, живеещ на село, споделя, че изобщо не чете книги, докато за сравнение в столицата едва един от пет човека спада към тази група.

Изследването показва още, че по-критичните към медийната информация четат повече от по-доверчивите. Спрямо отговорите на въпросите дали вярват, че медиите у нас представят на обществото точна и проверена информация, без преднамерено да скриват или изопачават факти и дали медиите у нас се поддават на политически или икономически натиск или влияние, се наблюдават разлики в навиците за четене на книги. От тези, които вярват, че медиите предоставят точна информация и са независими от чужди влияния, над 40% заявяват, че изобщо не отделят време за четене, а само 30% заявяват същото, от тези които не вярват в тези твърдения. При по-доверчивите към качеството на информацията, която медиите представят в публичното пространство, хората, които четат почти всеки ден (17-19%) са с 10% по-малко, в сравнение с по-критичните (27-29%).

Пълен текст на анализа Демография на четенето на книги

Цитираните данни са резултат от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество – София.