Обществено доверие към висшите училища в България

06.01.2022

През октомври 2021 година висшите училища попадат сред трите институции и организации с най-високо доверие сред пълнолетните български граждани заедно  с Българската православна църква (БПЦ) и армията. Това се казва в анализ на Институт Отворено общество – София, базиран на данни от национално представително изследване на общественото мнение, проведено на терен в периода 16-23 октомври 2021 година от агенция „Алфа Рисърч“. В рамките на изследването 61% от анкетираните заявяват, че имат доверие на БПЦ, а недоверие към нея изразяват 20% от анкетираните. Доверие към армията изразяват 58% от анкетираните, а недоверие – 26%. Висшите училища се ползват с доверието на 52% от анкетираните, а недоверие към тях изразяват 30% от запитаните.

С положителен баланс на доверие се ползват още президентът и БНБ (52% доверие срещу 38% недоверие), както и полицията (50% доверие срещу 45% недоверие) и ЕС (47% доверие срещу 41% недоверие).

С най-ниско доверие в месеца преди парламентарните избори и с най-високо недоверие са се ползвали политическите парти (13% доверие срещу 80% недоверие ) и парламентът (10% доверие срещу 83% недоверие).

Сред младите на възраст между 18 и 29 години висшите училища се ползват с най-голямо доверие измежду изследваните 16 институции и организации. От анкетираните в тази възрастова група 57% заявяват, че имат доверие на висшите училища в страната, а недоверие към тях изразяват 23% от анкетираните. Сред изследваните 16 институции и организации висшите училища са единствените, които се ползват с доверие сред над половината от анкетираните млади хора.

Висшите училища се ползват с по-голямо доверие сред по-образованите, по-младите, работещите и учещите, както и сред жителите на столицата и големите градове. Недоверие към висшите училища в по-голяма степен изразяват хората на средна възраст, висшистите, безработните и живеещите в малък град. Сред хората над 60 години, неработещите пенсионери, лицата с основно и по-ниско образование, безработните, както и сред жителите на селата относително голям дял от анкетираните нямат мнение по въпроса.

В България съществуват 52 акредитирани висши училища, в които през 2021 година се обучават приблизително 202 хиляди студенти.

Пълен текст на анализа Доверие към висшите училища през есента на 2021 г.

Цитираният тук анализ се базира на данни от национално представително изследвани на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през октомври 2021 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота  по признаците пол, възраст, образование и са осъществени 1000 интервюта. Максималната стохастична грешка е ±3,1%. Изследването на терен е проведено от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран от Институт Отворено общество – София.