Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

14.07.2023

Фондация „Институт Отворено общество – София“ обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане: Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация „Институт Отворено общество – София“.

Тук може да намерите пълен текст на поканата, както и пълната документация, съдържаща информация за всички условия, изисквания, указания и образци.

Критерият за оценка на офертите е оптимално съотношение качество/цена”.

Срокът за получаване на офертите е 31 юли 2023 г., 17:00 часа.

Адрес: гр. София 1000, улица „Солунска” № 56

Лице за контакт: Десислава Велкова

Ел. поща: dvelkova@osi.bg

Телефон: 02/930 66 41