Конкурс за проектни предложения в подкрепа на разширяването на ЕС

Институт Отворено общество – София (ИОО-София) обявява конкурс за подкрепа на проекти на аналитични центрове от страни-кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, които искат да допринесат за процеса на разширяване на ЕС. Конкурсът се осъществява в рамките на програма  „Аналитични центрове за бъдещето на разширяването на ЕС“ (Think Tanks for the Future of EU Enlargement Program (TFEP) thenextmile.eu)

Целта на конкурса е да подкрепи възможността за включване на гледната точка на аналитичните центрове от Западните Балкани и другите страни кандидатки относно процеса на присъединяване към ЕС, както и да им позволи да допринесат като източници на информация и като партньори на водещите аналитични институции в столиците на ЕС, работещи по тези въпроси.

Поканата за представяне на предложения е отворена за организации от страните-кандидатки за членство в ЕС – Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украйна, както и към Косово като страна потенциален кандидат за членство в ЕС. Приоритетно ще бъдат подкрепяне кандидатстващи организации от Западните Балкани, за да се стимулира процесът на присъединяване региона след период на застой. Подкрепа за кандидатите от другите страни кандидатки за ЕС ще бъде предоставяна само при определени случаи.

Конкурсът е отворен за подаване на предложения от допустими кандидати на текуща основа от 7 май 2024 г. до 20 декември 2025 г., като крайната дата за дейностите по подкрепените проекти е 31 март 2026 г. (ИОО – София си запазва правото да променя тази политика; моля, проверявайте thenextmile.eu за новини). Текстът на насоките за кандидатстване (на английски език) съдържа допълнителни подробности относно изискванията за допустимост, приоритетите за финансиране, специфичните въпроси и подкрепяните видове дейности, процеса на кандидатстване и подбор, както и връзки към съответната документация за кандидатстване, които са достъпни на страницата на програмата на адрес thenextmile.eu.

Програма „Аналитични центрове за бъдещето на разширяването на ЕС“ (Think Tanks for the Future of EU Enlargement Program (TFEP)) на Институт „Отворено общество“ – София (ИООС) се подкрепя от Фондациите „Отворено общество“(Open Society Foundations (OSFs)).  

За повече информация относно програмата Think Tanks for the Future of EU Enlargement Program (TFEP), моля, вижте thenextmile.eu.

За повече информация за Институт Отворено общество – София (ИОО-София), моля, вижте osis.bg.

Пълният текст на конкурса и насоките за кандидастване (на английски език), моля вижте тук.