Сметната палата: Рейтинговата система е надежден инструмент

30.05.2017

„Рейтинговата система на висшите училища в България е надежден инструмент за наблюдение на реализацията на завършилите висше образование в страната със своето разнообразие от индикатори, централизирани източници на информация и богата разновидност от функционалности“. Това се посочва в доклад на Сметната палата за извършен одит на изпълнение „Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.“.

Според доклада, чрез Рейтинговата система е постигната „значителна ефективност“ при наблюдението на реализацията на завършилите висше образование на национално ниво. В него се посочва още, че използването на Рейтинговата система като източник на данни за реализацията на завършилите при прилагането на модел на финансиране според качеството на предоставяното висше образование „създава предпоставки за изпълнение на политиката на Министерството на образованието и науката за оптимизиране на мрежата от висшите училища и за подобряване ефикасността на финансовото управление в системата на висшето образование“.

„Ежегодната актуализация на данните и стриктната регламентация на използваната методология създават предпоставки за актуалност и надеждност на рейтинговата система, като инструмент за наблюдение на професионалната реализация на завършилите висше образование. Богатата на функционалности платформа на рейтинговата система в интернет дава възможности за извършване на анализи спрямо нуждите на различни видове потребители“, се посочва в доклада, който е публикуван на интернет страницата на Сметната палата на 19 май 2017 г..

Докладът констатира, че „Рейтинговата система представлява външен, независим инструмент, който дава оценка за ефективността на провежданите от висшите училища политики и дейности. Наличните данни идентифицират както слабите места в дейността на висшите училища, които те следва да подобрят и развият, така и потенциалните възможности, върху които да фокусират усилията си и използват като предимство пред други ВУ за привличане на кандидат студенти“. Посочено е още, че Рейтинговата система обхваща всички аспекти на професионалната реализация, включително доход на завършилите, приложение на придобитото висше образование, дял на безработните висшисти, принос към осигурителната система на страната, регионална значимост и др.

В даклада на Сметната палата е направена препоръка към МОН за популяризиране на Рейтинговата система сред учениците в системата на средното образование. Според доклада към момента системата не е достатъчно популярна сред учениците и все още не са предприети ефективни мерки за нейното популяризиране.

Рейтинговата система на висшите училища в България е създадена по поръчка на МОН от консорциум с участието на Институт Отворено общество – София, Сирма Солюшънс и Института за маркетинг и социални изследвания МБМД.

Съобщението на Сметната палата за публикувания одитен доклад, както и линк към самия доклад може да намерите тук.