Всеки пети студент се обучава в направления, които подготвят преподаватели

23.05.2022

Приблизително всеки пети студент в България се обучава в професионални направления, за които професията „преподавател“ е № 1 или № 2 сред завършилите. По данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година в 7 професионални направления най-голям дял от завършилите стават преподаватели. Това са направленията Педагогика, Педагогика на обучението по .., Теория и управление на образованието, Философия, Филология, Спорт, История и археология. В други пет направления професията „преподавател“ е втората най-често срещата сред завършилите. Това са Психология, Математика, Изобразително изкуство, Теория на изкуствата и Музикално и танцово изкуство. Общият брой на действащите студенти в тези направления надхвърля 44 000 и представлява близо 22% от всички студенти в страната.

Направление Педагогика (с над 16 700 студенти) е второто най-масово в България след направление Икономика. В това направление се обучават студенти по специалности с фокус върху предучилищната и училищната педагогика. Средният успех от диплома за завършено средно образование на студентите от първи курс в това направление е 4.94 при успех 5 средно за първокурсниците в страната. По този показател това направление се нарежда непосредствено след професионално направление Комуникационна и компютърна техника (4.96) и непосредствено преди направление История и археология (4.96). От завършилите това направление през последните 5 години близо 61% се реализират като преподаватели, а общо 76% работят на позиция, за която се изисква висше образование, като по този показател това направление се нарежда сред десетте най-добри от всички 52 професионални направления в страната.  

В направление Педагогика на обучението по … се обучават над 7836 действащи студенти и по брой студенти то се нарежда на 7 място непосредствено преди направление Право (със 7559 студенти) и непосредствено след направление Информатика и компютърни науки (с 8064 студенти). Средният успех от диплома за завършено средно образование на студентите от първи курс в това направление е 4.86. От завършилите това направление през последните 5 години близо 40% се реализират като преподаватели. В това направление се подготвят профилирани преподаватели по отделните дисциплини в българското училищно образование.  

Направление Теория и управление на образованието е сред трите най-малобройни в България с едва 286 действащи студенти по данни за 2021 година. Студентите от първи курс в това направление обаче имат успех от дипломата за завършено средно образование 5.06, който е над средния за първокурсниците в страната.  От завършилите това направление през последните 5 години близо 94% работят на позиция, за която се изисква висше образование, като по този показател това направление се нарежда в топ 3 в страната, отстъпвайки само на направленията Военно дело и Медицина. Сред тази група завършили над 70% работят като преподаватели, а други 15% се реализират като ръководители.

Преподавателската професия е най-често срещана и сред завършилите следните направления: Филология (25% от завършилите през последните 5 години се реализират като преподаватели), Философия (18%), История и археология (18%) и Спорт (16%).

В други пет направления професията „преподавател“ е втората най-често срещата сред завършилите. Това са Психология (12% от завършилите през последните 5 години се реализират като преподаватели), Математика (15%), Изобразително изкуство (10%), Музикално и танцово изкуство (17%) и Теория на изкуствата (11%).

Актуалното изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България отчита, че през 2021 година в сравнение с предходната година най-голямо увеличение на средния осигурителен доход се наблюдава сред завършилите професионалните направления, които подготвят специалисти за секторите на здравеопазването и образованието. Средният осигурителен доход при завършилите „Медицина“ за споменатия период се увеличава с 35%, на завършилите „Здравни грижи“ – с 30%, а при завършилите педагогически и образователни професионални направления увеличението е средно с между 17% и 20%.

Цитираните в настоящата публикация данни са от Рейтинговата система на висшите училища в България (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/).

Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта на Рейтинговата системата е да подпомага кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. Чрез интерактивната страницата на Рейтинговата система в интернет (https://rsvu.mon.bg) потребителите могат да се запознаят с предварително изготвени „стандартизирани класации“ на висшите училища по професионални направления, както и да направят свои „собствени класации“ с оглед на индивидуалните си интереси и предпочитания, използвайки наличните в системата индикатори и функционалности. Рейтинговата система съдържа и информация  за най-често срещаните професии сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища в България, списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение, както и списък на съвместните програми на българските висши училища с партньори от чужбина (https://osis.bg/?p=4029).

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2021 година е обновена и данните в нея са актуализирани по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс.