Рейтинг на ВУ в България за 2015 г. (том 1)

29.11.2015

За поредна година актуализираме и публикуваме рейтинга на висшите учи­лища в България с надеждата да помог­нем на кандидат-студентите и техните родители да се ориентират в много­образието от възможности за получаване на висше образование в страната. В настоящата книжка сме включили информация за акреди­тираните 51 висши училища в България, за за­стъпените в тях професионални направления и специалности, както и за образователните степени, по които всяко от тях предоставя въз­можност за обучение: професионален бакала­вър (ПБ), бакалавър (Б) и магистър (М).

Класации по професионални направления

В изданието за 2015 година ще намерите класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите в българското висше об­разование 52 професионални направления. Класациите представляват стандартизирана комплексна оценка на висшите училища по съответното професионално направление на базата на 52 индикатора. Тези индикатори са формирани в резултат на събрана богата ста­тистическа информация и проведени анкетни проучвания сред студенти, преподаватели и администратори от различните професионал­ни направления във висшите училища, както и сред работодатели, които наемат кадри с висше образование. Индикаторите са разде­лени в 6 групи според основните категории, по които се оценяват висшите училища. Тези групи са: Учебен процес; Научни изследвания; Учебна среда; Социално-битови и администра­тивни услуги; Престиж; Реализация и връзка с пазара на труда.

Групи от индикатори

Тежестите на отделните групи от индика­тори, както и на самите индикатори, са оп­ределени като е взето предвид мнението на различните потребители, броят и взаимо­връзката между отделните индикатори, както и надеждността на използваната първична информация. Бяха взети предвид и комента­рите, получени от представители на висшите училища и академичната общност след пре­дходните издания на рейтинговата система. Основната логика при избора на тежести е, че важните индикатори, за които има надеждна информация, трябва да получат относително по-висока тежест. С намаляване на важността на индикатора и на надеждността на данните се намалява и тежестта.

Настоящата публи­кация се основава на информация, публикувана в интернет портала “Рейтингова систе­ма на висшите училища в България” (http://rsvu.mon.bg). Данните в тази система периодично се обновяват и това може да доведе до размествания в класациите. Публикуваните тук данни отразяват стандартизира­ните класации на рейтинго­вата система и са актуални към месец ноември 2015 година. За най-актуална информация посетете интернет портала на сис­темата на адрес http://rsvu.mon.bg. Там ще намерите допълнителна информация за методологията, по която е изготвен рейтингът на висшите училища, както и за възможните изключе­ния и ограничения при използването на публику­ваните данни и класации. Порталът на рейтинговата система дава и широк спектър от допълнител­на информация, както и възможност да направите собствена класация на ви­сшите училища по избра­но от вас професионално направление на базата на избрани от вас индика­тори, които да участват в класацията с определена от вас тежест.

Пълен текст на Рейтинг на висшите училища в България за 2015 г. (том 1)