Съвместни програми с чужди висши училища в България

05.10.2020
  • Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 88 съвместни програми за придобиване на степен на висшето образование;
  • 23 български висши училища предлагат съвместни програми в 25 професионални направления;
  • Близо 3400 студенти и 28 докторанти се обучават в съвместни програми с чуждестранно висше училище през пролетта на 2020 година

Данните за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища са събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2020 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.  

В „съвместни програми“ се включват следните форми на свързаност за обучение на студенти между български висши училища и чуждестранни висши училища и/или чуждестранни акредитиращи институции:

  1. Договори за съвместна учебна дейност с чуждестранни висши училища, предвиждащи издаване на двойни дипломи и/или съвместни дипломи
  2. Договори за образователен франчайз с чуждестранни висши училища
  3. Акредитации от чуждестранни акредитационни агенции за отделни професионални направления в български висши училища или чуждестранна акредитация за българското висше училище

Освен вида на съвместната програма информацията включва наименованието на чуждестранното висше училище-партньор и държавата, езикът на преподаване, специалностите и професионалното направление, както и дали обучението е в бакалавърска, магистърска или докторска програма. Такива данни се събират и публикуват за първи път в България.

Като цяло 23 български висши училища предлагат общо 88 съвместни програми, в които през пролетта на 2020 година са се обучавали близо 3400 студенти и 28 докторанти.

Най-старата действаща съвместна програма е създадена през 1990 година между Техническия университет – София, и Технологичния Институт Карлсруе – Германия, с обучение на немски език по специалностите „Мехатроника и информационна техника“ и „Общо машиностроене“ за бакалаври и магистри. Интересно е, че най-новата съвместна програма от 2020 година е също на Техническия университет – София, съвместно с Ото фон Герике Университет Магдебург – Германия, на немски език по специалността „Стопанска информатика“ за бакалаври.

Най-голям брой съвместни програми имат Техническият университет – София (8), и Висшето училище по мениджмънт – Варна (8), следвани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (6). Най-голям дял студенти се обучават в съвместни програми в Американския университет, където студентите при завършването си получават две дипломи (българска и американска). Девет съвместни програми предлагат обучение на докторанти – в Техническия университет – София, Университета по хранителни технологии – Пловдив, и Химикотехнологичния и металургичен университет – София.

В повече от половината съвместни програми преподаването е на английски език, но има и редица програми на български, руски, немски, френски език. Редица съвместни програми са с университети от държави – членки на Европейския съюз – от Германия, Франция, Австрия, Италия, Гърция, но има и множество съвместни програми с други страни като Великобритания, САЩ, Русия, Казахстан, Швейцария и др.

Съвместни програми са създадени в общо 25 различни професионални направления, като най-много са те в професионалните направления Икономика (15), Туризъм (10), Администрация и управление (9), Информатика и компютърни науки (6), Комуникационна и компютърна техника (5) и Общо инженерство (5).

Пълен списък на всички съвместни програми с чуждестранни висши училища.

Рейтинговата система на висшите училища за 2020 година се поддържа и актуализира от екип на консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс по поръчка на МОН с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес: https://rsvu.mon.bg