Мнението на студентите за онлайн обучението в условията на COVID-19 през пролетта на 2020 г.

21.10.2020

По време на извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19, през  пролетта на 2020 година 95% от студентите в българските висши училища са се обучавали в специалности, които са преминали към онлайн форма на обучение, като над две трети от тях са останали доволни от създадените предпоставки за успешно завършване на учебната година. Неудовлетвореност от различни аспекти на обучението онлайн изразяват между 14 и 21 процента от участвалите в тази форма на обучение студенти. Това показват резултатите от проучване сред близо 25000 студенти, проведено за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България в периода април-юни 2020 година.

Само 1,2% от анкетираните студенти заявяват, че през пролетта на тази година са се обучавали в специалности, в които присъствените форми на обучение не са били прекъсвани и само 3,8% твърдят, че в тяхната специалност не е имало онлайн форма на обучение, въпреки че присъствените занятия са били прекъснати.

Данните от проучването показват, че 98,8% от студентите, които са се обучавали в специалности онлайн, са имали необходимите технически средства, за да се включат в обучението. Едва 1,2% от анкетираните казват, че не са участвали в онлайн обучението заради липса на компютър или друго устройство с редовен достъп до интернет. 

Преобладаващото мнозинство (между 75 и 83 процента) от анкетираните студенти в специалностите, преминали към онлайн обучение по време на пандемията, изразяват пълно или частично удовлетворение от достъпността, редовността и качеството на учебните занятия онлайн. В същото време немалък дял от анкетираните изразяват пълно или частично несъгласие с твърденията, че всички преподаватели редовно са провеждали лекциите и упражненията онлайн (18,7%), че по-голямата част от студентите редовно са участвали в учебните занятия онлайн (17%), че е било осигурено доброто качество на преподаването и че студентите са разполагали с достъп до всички необходими материали и ресурси за онлайн обучението (14%).

Като най-съществен проблем при онлайн обучението се очертава създаването на подходящи условия за работа в екип. Един на всеки 5 от анкетираните студенти (21%)  изразява пълно или частично несъгласие с твърдението, че в рамките на онлайн обучението са били създадени подходящи условия за работа в екип с останалите студенти, докато 70,5% от анкетираните са частично или напълно съгласни с това твърдение.

Анкетираните са отговаряли на въпрос дали са съгласни със следното твърдение: „Онлайн обучението в моята специалност в моето висше училище успя да осигури подходящи условия за работа в екип с другите студенти.“

Мнозинството от анкетираните студенти (76,8%) частично или напълно споделят мнението, че в рамките на онлайн обучението по време на пандемията в тяхното висше училище са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година, докато 18,4% изразяват пълно или частично несъгласие с това твърдение.

Анкетираните са отговаряли на въпрос дали са съгласни със следното твърдение: „Онлайн обучението в моята специалност в моето висше училище успя да осигури всички предпоставки да завърша успешно учебната година.“

В 45 от общо 52 висши училища в България над две трети от анкетираните студенти смятат, че в рамките на проведеното онлайн обучение са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година. В 7 висши училища, делът на анкетираните студенти, споделящи подобно мнение е под две трети. Сред висшите училища, в които най-малък дял от студентите изразяват удовлетвореност от създадените условия за успешно завършване на учебната година в условията на онлайн обучение попадат и такива, които традиционно имат най-висок престиж сред студентите и демонстрират най-добро представяне по основните показатели в Рейтинговата система в повечето професионални направления, по които предлагат обучение. Близо 63% от анкетираните студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София и Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство „Кръстьо Сарафов“ са на мнение, че в рамките на проведеното онлайн обучение са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година. Подобно мнение споделят близо 59% от анкетираните студенти в Национална  художествена академия и Лесотехническия университет, както и 44% от анкетираните студенти в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Във всички останали висши училища в страната делът на анкетираните студенти, смятащи, че в рамките на проведеното онлайн обучение са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година, надхвърля две трети.

Едва в 7 от общо 52 професионални направления в българското висше образование делът на студентите, които през разглеждания период са се обучавали онлайн е под 90%. Сред тях попада и направлението „Медицина“, в което 85,4% от студентите заявяват, че са се обучавали онлайн, 13,5 % твърдят, че в тяхната специалност не е имало онлайн форма на обучение, въпреки че присъствените занятия са били прекъснати и едва 1,1% казват, че за тях присъствените форми на обучение на се прекъсвали. Направленията, в които най-малък дял от студентите са се обучавали в специалности, които са въвели онлайн обучение по време на пандемията са „Религия и теология“ (69%) и Животновъдство (64,4%). В направление „Животновъдство“ най-голям дял от студентите (17,8%) заявяват, че присъствената форма на обучение не е прекъсвала по време на пандемията. Другите направления, в които под 90% от студентите са се обучавали в специалности с въведено онлайн обучение са „Теория и управление на образованието“ (82,2%), „Биологически науки“ (84,4%), „Химични технологии“ (86,5%) и „Материали и материалознание“ (89,4%). В останалите 45 професионални направления над 90% от студентите заявяват, че са се обучавали в специалности с въведена онлайн форма на обучение по време на пандемията. 

В българското висше образование съществуват стотици специалности разпределени в 52 професионални направления. Обучението онлайн в различните направления може да е повлияно от характера на дисциплините, които се изучават в съответните специалности и в различните курсове на обучение. Също така обучението онлайн в различните висши училища може да е повлияно от характера на професионалните направления, по които всяко от тях предлага обучение.

Данните са от изследване сред близо 25 000 студенти, проведено през периода април-юни 2020 г. за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България. Извадката обхваща студенти от всички образователно-квалификационни степени и от всички професионални направление във висшите училища акредитирани в България към момента на изследването. Методът на изследването е самопопълване на анкетна карта в електронна система за провеждане на анкетни проучвания.

Изследването е осъществено от екип на консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс в рамките на актуализацията на данните за изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България през 2020 година.

Актуализирането на данните в Рейтинговата система за 2020 година се осъществява по поръчка на Министерството на образованието и науката по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съдържанието на настоящата публикация при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес: https://rsvu.mon.bg