Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

08.02.2022

– Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 75 съвместни програми за придобиване на степен на висшето образование

– 24 български висши училища предлагат съвместни програми в 24 професионални направления

– Над 4900 студенти се обучават в съвместни програми с чуждестранно висше училище през пролетта на 2021 година

Данните за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища са събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2021 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.  

В „съвместни програми“ се включват следните форми на свързаност за обучение на студенти между български висши училища и чуждестранни висши училища и/или чуждестранни акредитиращи институции:

  1. Договори за съвместна учебна дейност с чуждестранни висши училища, предвиждащи издаване на двойни дипломи и/или съвместни дипломи
  2. Договори за образователен франчайз с чуждестранни висши училища
  3. Акредитации от чуждестранни акредитационни агенции за отделни професионални направления в български висши училища или чуждестранна акредитация за българското висше училище

Освен вида на съвместната програма информацията включва наименованието на чуждестранното висше училище-партньор и държавата, езикът на преподаване, специалностите и професионалното направление, както и дали обучението е в бакалавърска, магистърска или докторска програма.

Като цяло 24 български висши училища предлагат общо 75 съвместни програми, в които през пролетта на 2021 година са се обучавали над 4900 студенти и 101 докторанти.

Най-старата действаща съвместна програма е създадена през 1990 година между Техническия университет – София и Технологичния Институт Карлсруе – Германия, с обучение на немски език по специалност „Общо машиностроене“ за бакалаври и магистри. През 2020 година има бум на новосъздадените съвместни програми – осем висши училища са създали нови съвместни програми с 11 чужди университети и институции от страни като Германия, Франция, Великобритания, Китай, Австрия, Русия, Мексико и др.

Най-голям брой съвместни програми има Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (10), Техническият университет – София (8) и Висшето училище по мениджмънт – Варна (8), следвани от Нов български университет (6). Най-голям дял студенти се обучават в съвместни програми в Американския университет, където студентите при завършването си получават две дипломи (българска и американска). Шест висши училища предлагат обучение на докторанти в съвместни програми.

В повече от половината съвместни програми преподаването е на английски език, но има и редица програми на български, руски, немски, френски език. Редица съвместни програми са с университети от държави членки на Европейския съюз – от Германия, Франция, Австрия, Италия, Гърция, но има и множество съвместни програми с други страни като Великобритания, САЩ, Русия, Казахстан, Швейцария и др.

Съвместни програми са създадени в общо 24 различни професионални направления, като най-много са те в професионалните направления Икономика (17), Туризъм (10), Администрация и управление (10), Информатика и компютърни науки (7), Комуникационна и компютърна техника (6) и Общо инженерство (6).

Пълен списък на всички съвместни програми с чуждестранни висши училища.

Рейтинговата система на висшите училища за 2021 година e актуализирана от екип на консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс по поръчка на МОН.

Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес: https://rsvu.mon.bg