Рейтинг на университетите

Всяка година десетки хиляди кандидат-студенти в България са изправени пред избора къде и как да продължат своето образование. В страната съществуват 51 акредитирани висши училища, които предлагат обучение по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.  Рейтинговата система на висшите училища в България помага на кандидат-студентите да се ориентират в това многообразие от възможности и да направят информиран избор за своето бъдещо обучение. С богатата си информация и разнообразни функционалности системата също така  допринася за провеждането на информиран обществен дебат и за формирането на основани на доказателства публични политики в сферата на висшето образование.

„Рейтинговата система е своеобразен крайъгълен камък в развитието на системата на висшето образование.“

Красимир Вълчев, Министър на образованието, 2018 г.

Рейтинговата система съдържа информация за акредитираните висши училища в България, за специалностите, професионалните направления и образователно-квалификационните степени, по които те предлагат обучение. Тя представлява най-големия уеб-базиран публично достъпен източник на информация за висшето образование в страната и дава възможност на потребителите да сравняват и класират висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи качеството на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Системата също така предоставя информация за тенденциите в развитието на българските висши училища, както и за най-често срещаните професии сред завършилите.

“I think this is the most transparent and clearly structured university ranking system I’ve ever come across,” said the late Cyrus Reed, former provost of the American University in Bulgaria. “It is really a major step forward.”

The Hechinger Report, 2012 г.

В рейтинговата система са използвани десетки обективни показатели, базирани на богата и надеждна статистическа информация от различни източници, включително от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, както и от международните библиографски бази данни Scopus и Web of Science. В системата са включени и показатели, основани на изследвания на мнението на студентите, работодателите, преподавателите и служителите във висшите училища.

“What makes the Bulgarian ranking genuinely innovative is the data on student employment … these Bulgarian rankings were accomplishing precisely what the Obama ratings plan wanted to do but could not. Unsurprisingly, the rankings were so successful and the data so powerful that rumblings began inside the government that perhaps the data needed to be used as part of the funding formula.”   

Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education, Routledge, 2017 г.

Уеб-платформата на системата позволява на потребителите както да се запознаят с предварително изготвените стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления, така и да направят свои собствени класации с оглед на индивидуалните си интереси и предпочитания, използвайки наличните в системата индикатори и функционалности.

„Изградената на национално ниво Рейтингова система на висшите училища в България осигурява надеждна информация за реализацията на завършилите.“

Сметна палата на Република България, 2017 г.

Рейтинговата система на висшите училища в България е създадена през 2010 година от Институт Отворено общество – София в партньорство със Сирма Солюшънс АД и МБМД Консултинг по поръчка на Министерство на образованието и науката. От създаването си рейтинговата система се актуализира ежегодно.

Уеб-страницата на Рейтинговата система е посетена от над 300 000 потребители и е достъпна в интернет на адрес: rsvu.mon.bg

Данните в рейтинговата система се използват ежегодно за основа на десетки анализи и публикации, включително и за създаването на специализираните печатни издания „Рейтинг на висшите училища в България“, насочени към подобряване на информирания избор на кандидат-студентите.

От 2017 г. насам в. „24 Часа“ организира годишна публична церемония за връчване на награди на най-добрите висши училища в България на база на представянето им в стандартизираните класации в рейтинговата система.

„Рейтинговата система е пътеводител в новите хоризонти за преподавателите, студентите и младото поколение.“

Мария Габриел, Еврокомисар по цифровата икономика и общество, 2018 г.

За контакти:

e-mail: ranking@osi.bg