Индекс на настигането

“Индексът на настигане” има за цел да отговори на въпроса до каква степен страните-членки от Централна и Източна Европа (ЕС10) са настигнали “старите”, “Западни“ страни членки? Индексът регистрира нивата на сближаване или отдалечаване по отношение на четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“, „Управление“. Индексът включва и страните кандидатки и потенциални кандидатки, така че общият брой на страните достига 35.

Основните въпроси, които касаят процеса на настигане са:

  • По-богати ли стават страните, по-развити икономически, по-стабилни във финансово отношение и с по-добър икономически потенциал?
  • Живеят ли гражданите на тези страни по-добре – по-здрави, с по-дълъг живот и по-високи доходи, в по-равни общества с по-голяма социална кохезия, по-малко бедност, по-добре образовани?
  • По-демократични ли са страните, ценят ли повече демокрацията, по-свободни ли са медиите, има ли повече доверие между хората, по-високи ли са стандартите за човешки права?
  • По-добре ли се управляват страните, по-малко корумирани и с по-добри закони и регулации, дали са по-стабилни политически и с ниски нива на конфликтен потенциал и нива на престъпност?

Как се измерва “настигането”?

“Индексът на настигане” позволява както сравнения, оценка на напредък, мониторинг на страни и групи от страни по отделни категории и индикатори, така и допринася за изработването на анализи и препоръки за политики.

“Индексът на настигане” съдържа четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“, „Управление“ за всички включени 35 страни. За всяка от категориите по държави има стойности, като на тяхна база се изчислява Финална оценка. Финалната оценка и отделните стойности се използват за класации, сравнения, оценка на напредък, мониторинг на страни и групи от страни по отделни категории и индикатори, така и допринася за изработването на анализи и препоръки за политики.

Всяка категория се оценява според избрани индикатори. Данните по отделните индикатори се преизчисляват чрез стандартизиране на стойностите, като стойностите по групите индикатори дават стойностите за различните категории.

“Индексът на настигането” e композитен индекс, който използва специално създаден модел, за да предостави многоизмерна картина на сложни концепции. Индексът, като всеки подобен конструкт, има редица ограничения и няма амбицията да даде окончателните отговори. Но той може да бъде полезен, за да се насочи вниманието към специфични проблеми (или успешни примери) и да спомогне за изготвянето на препоръки за политики.

По-подробна информация за методологията на проекта може да бъде намерена на интернет страницата на инициативата thecatchupindex.eu.