Топ 10 на ВУ с най-висока цитируемост на научните публикации

Софийският университет, Медицинският университет в София и ХТМУ са топ 3 на висшите училища в България с най-висок индекс на цитируемост в световните библиометрични бази данни – Scopus и Web of Science. Цитируемостта на научните публикации е измерена чрез Индекса на Хирш (h-index). Данните са отразени в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2017 г.

Източник: Рейтингова система на висшите училища в България – 2017 г.

Повече информация по темата можете да намерите на страницата на Рейтинговата система.