Жертвите на престъпления в София са най-много

Случаите на грабежи, обири и отделни жестоки престъпления, извършени по селата у нас са неизменна част от популистката политическа реторика и често се използват като аргумент за пренасочване на ресурсите на МВР от големите градове към селата и в подкрепа на искания за увеличаване щата и бюджета на полицията.

Фактите обаче показват друго: през 2018 г. средно за страната около 9% от анкетираните в национално-представително социологическо проучване съобщават, че през предходната година са били жертва на престъпление. Сред живеещите в София делът на жертвите на престъпления е 15%, т.е. по-висок от средното за страната и точно три пъти по-висок от дела на жертвите на престъпления сред живеещите по селата (5%).

Дял на жертвите на престъпления, според вида на населеното място по местоживеене на анкетираните. Въпрос: През последната една година били ли сте жертва на престъпление? (Отговор „да“)

Източник: Национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт Отворено общество – София през м. април 2018 г. и финансирано със собствени средства на фондацията. По-важните резултати са обобщени в доклад Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.