За кого е проблем корупцията

Корупцията бива възприемана като най-важният проблем, пред който е изправена страната от 25% (всеки четвърти) от хората с висше или полувисше образование. За по-образованите тя е също толкова значим обществен проблем, както и бедността. Не така стоят нещата обаче за по-слабо образованите групи от населението: половината от анкетираните с начално и по-ниско образование определят бедността като най-важен проблем за страната, а всеки трети сред тях сочи безработицата като такъв. Корупцията е посочена като най-важен проблем пред страната едва от 4% от анкетираните с начално или по-ниско образование и от 5% от анкетираните с основно образование, при 16% средно за страната.

Най-важните проблеми в страната, според образованието на анкетираните. Въпрос: Кой, според Вас, е най-важният проблем, пред който е изправена страната в момента?

Източник: Национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт Отворено общество – София през м. април 2018 г. и финансирано със собствени средства на фондацията. По-важните резултати са обобщени в доклад Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.