Младежите се чувстват по-застрашени от незаконно подслушване

Всеки трети младеж в страната смята, че има вероятност да бъде подслушван от полицията : 38% от хората на възраст между 18 и 29 г. отговарят положително на въпрос дали има вероятност през следващите 12 месеца техният телефон да бъде подслушван от полицията. Средно за страната 27% отговарят положително, а сред хората на възраст над 60 г. делът на отговорилите положително е най-нисък – 22%.

Риск от незаконни посегателства срещу личната сфера/ Телефонно подслушване.  Въпрос: Според Вас има ли вероятност с Вас лично да се случи някое от тези събития през следващите 12 месеца: „Телефонът Ви да бъде подслушван от полицията“?

Източник: Национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт Отворено общество – София през м. април 2018 г. и финансирано със собствени средства на фондацията. По-важните резултати са обобщени в доклад Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.