Младежите се чувстват по-застрашени от полицейско насилие

Най-голям дял от гражданите не се страхуват от полицейски произвол: 67% не смятат, че през следващите 12 месеца има вероятност те лично да станат жертва на полицейско насилие. Сред младите хора обаче (на възраст между 18 и 29 г.) двойно по-висок дял (28%) се чувстват застрашени от полицейско насилие, в сравнение със средното за страната (15%).

Риск от незаконни посегателства срещу личната сфера / Полицейско насилие.  Въпрос: Според Вас има ли вероятност с Вас лично да се случи някое от тези събития през следващите 12 месеца: „Да станете жертва на полицейско насилие“?

Източник: Национално-представително проучване на общественото мнение, осъществено от екип на Институт Отворено общество – София през м. април 2018 г. и финансирано със собствени средства на фондацията. По-важните резултати са обобщени в доклад Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.