Ромско включване

От 1996 г. Институт Отворено Общество – София съдейства за изграждането  и включването на ромската общност в гражданското общество и процеса на разработването на политики за участие на ромите в социалнополитическия живот на страната. Инициативите са насочени към подпомагане и гражданско наблюдение на процеса на равноправна интеграция на ромите в българското общество чрез формулиране на основани на доказателства интеграционни политики, създаване на условия за информиран обществен дебат, преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромите и насърчаване на ромското включване.

Темата покрива широк спектър от дейности, включително участие в идентифицирането на ключови проблемни области, останали встрани от вниманието на държавната политика в тази сфера:

  • Осигуряване на данни за състоянието на ромите, техните нагласи и нагласите към тях и свързаните с тях политики на включване, включително чрез провеждане на лонгитудинални изследвания;
  • Подпомагане на информиран дебат за интеграцията на ромите и преодоляване на негативните стереотипи спрямо тях, включително чрез поддържане на интернет страниците ethnos.bg и romunda.net, предоставящи информация за малцинствата в България – новини, възможности, документи, документални филми и др.
  • Разширяване на възможностите за включване на млади роми във висшето образование, обществената сфера и бизнеса.

Работата в идентифицираните области се изпълнява чрез реализирането на конкретни инициативи, изпълнявани в партньорство или самостоятелно със собствен бюджет или външно финансиране.

Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, обучаващи се във медицински специалности

Стипендиантската програма стартира през 2008 г. с едва двадесет и трима студенти в момент, в който практикуващите медици от ромски произход се броят на пръсти. С течение на времето програмата постепенно набра популярност и все повече младежи от ромски произход избират да се посветят на медицината. През 2010 г. броят на стипендиантите надхвърля 100. Те се обучават във всички медицински университети и колежи в страната. До момента са присъдени над 400 стипендии, а над 250 души вече практикуват в различни лечебни заведения в България. Моделът получи признание за своята ефективност от Министерство на здравеопазването, което репликира модела в продължение на две учебни години. От 2018/2019 академична година стипендиантска програма с подобни параметри ще бъде изпълнявана с финансиране от EEA Grants.

Мост към бизнеса е инициатива, която има за цел да подпомогне достъпа на квалифицирани младежи от ромски произход до пазара на труда в частния сектор. Инициативата се изпълнява циклично от 2007 г., като изпълнението й продължава и в момента. В същността си тя свързва младежи, отговарящи на нуждите на бизнеса за персонал с конкретни и специфични умения, (т.нар. „бели якички). В различните периоди на изпълнение Програмата протича под формата на стаж (като 70% от сажантите впоследствие продължават да работят за съответната бизнес компания) или съдействие и подкрепа за постъпване на работа на позиция, съобразена с индивидуалните възможности и интереси на конкретния човек. В същото време инициативата си сътрудничи и с различни по размер частни компании, насърчавайки и разработвайки механизми за прилагане на принципите на многообразието в корпоративната среда у нас.

Енергия за развитие е инициатива, която изцяло промени образа на ромите по отношение на заплащането на битови сметки. В партньорство с електроразпределителната компания EVN и Микрофонд АД, ромския квартал Столипиново в Пловдив се сдоби с нова електропреносна мрежа, нови електромери, каси за заплащане на месечни сметки за електричество и възможност за контакт с представители на компанията на място в квартала. В резултат, делът на заплащането на сметките за електричество в квартала нарастна до над 97%. EVN прилага същия подход и на други проблемни места, а моделът се изучава от институти в Австрия, Англия и Испания.

За контакт:

Димитър Димитров

ddimitrov@osi.bg