Проекти Програма Рома

Граждански инициативи за промяна на местни политики

Здравен статус на ромите в България

Интернет портал за етническите малцинства в България www.ethnos.bg

Клуб „Декада“

Конструиране на етническата група като обект на политики

Модели за ефективна работа с етнически многообразни общности

Ромски блогове

Специализирана библиотека с архив „Студии Романи“

Стажантска програма за млади роми към Народното събрание

Състояние на ромите в България I: Националната политика за интеграция

Състояние на ромите в България II: Ромското представителство

Състояние на ромите в България III: Цената на интеграцията срещу цената на не-интеграция