Да бъдеш мултикултурен учител

05.03.2020

Мултикултурният учител е мултикултурен човек. С това послание на Соня Нието – един от най-значимите изследователи и застъпници за мултикултурно образование – Боян Захариев от Институт Отворено общество – София и ръководител на Платформа за генериране на проекти откри обучение за представители на граждански организации, разработващи проекти по схемата на ОП НОИР „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

Платформа за генериране на проекти е специализиран механизъм на Институт Отворено общество – София за подкрепа на граждански организации, които работят за равноправното включване на ромите. Този инструмент е насочен към разработване на интеграционни проекти и осигуряване на средства за изпълнението им от отворени финансиращи програми. За кандидатстване по процедурата за работа на учители в мултикултурна среда Платформата вече оказва консултантска подкрепа на 5 неправителствени организации, работещи в областта на пълноправната интеграция на ромите в българското общество.

В семинара, посветен на подготовката проектни предложения по схемата от гражданските организации и техните партньори, участниците от Варна, София, Разград, Ракитово, Хайредин, Хасково и Велико Търново обсъдиха ключови дейности в бъдещите проекти. Във фокуса на дискусиите бяха проектните идеи за изследване на потребностите на училищните екипи от знания и умения за работа в мултикултурна среда и изпълнението на процедури за избор на изпълнители на обучителните дейности. Бяха разгледани множество въпроси относно гарантиране качеството на обученията и на планираните документи на училищно ниво, включването на образователните медиатори в проектните дейности и идентифицирането на партньори.

Участниците във форума се обединиха около разбирането, че обученията на педагогическите специалисти как да работят и да постигат оптимални резултати в мултикултурна образователна среда е необходимо да включват както задълбочени познания по теориите за междукултурните взаимодействия, така и модули за формиране на умения за решаване на практически проблеми на образователната интеграция в училищата и детските градини.

Неправителствените организации отбелязаха като съществени бариери за кандидатстване по схемата на повече граждански организации високия минимален праг на бюджета по процедурата и ограничените възможности за осигуряване на собствени средства след изчерпване на авансовия транш по програмата.