Онлайн обучението във висшите училища преди пандемията от COVID-19

Ограничителните мерки, свързани с разпространението на новия коронавирус COVID-19, принудиха повечето висши училища в България да преминат към дистанционни форми на обучение. Бяха ли готови висшите училища да посрещнат това предизвикателство и до каква степен те бяха въвели различните форми за онлайн обучение и онлайн услуги в своята дейност преди началото на епидемията? Отговор на тези въпроси може да бъде намерен в резултатите от изследване сред студентите, проведено през 2019 година за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Според изследването мнозинството от студентите в България са на мнение, че още преди началото на епидемията висшите училища редовно са използвали различни форми за онлайн обучение, осигурявали са достъп до онлайн ресурси и са предоставяли административни услуги по електронен път. Над 2/3 от анкетираните в изследването студенти изразяват съгласие с твърдението, че повечето преподаватели използват възможностите на новите технологии в преподаването на учебния материал (69% от анкетираните) и предоставят лекциите си онлайн (72%). Също толкова голям дял от анкетираните са съгласни с твърдението, че могат да използват безплатен достъп до интернет във висшите училища (74%), имат лесен достъп до достатъчно електронна литература за обучението си (66%) и че повечето административни услуги във висшите училища са достъпни по интернет (67%). Делът на студентите изразили несъгласие с тези твърдения варира между 22% и 25%. Малка част от анкетираните не са изразили мнение или са заявили, че не могат да преценят.

Данните са от изследване сред над 12 000 студенти, проведено през периода май-юни 2019 г. за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България. Извадката е случайна гнездова като извадковите единици са учебни групи от студенти във ВУ, а единицата на наблюдение е отделния студент. Извадката обхваща студенти от всички ОКС и от всички професионални направление (ПН) във висшите училища (ВУ), акредитирани в България към момента на изследването. Методът на изследването е самопопълване на анкетна карта след инструкция от анкетьор. Извадката е самопретеглена на ниво ПН във ВУ, а за изчисленията на национално ниво е претеглена допълнително, така че мнението на студентите във всяко ПН на всяко ВУ да бъде равномерно представено.

Изследването е осъществено от екип на консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество София и Сирма Солюшънс в рамките на актуализацията на данните в Рейтинговата система на висшите училища в България през 2019 година. по поръчка на Министерството на образованието и науката.

Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес: https://rsvu.mon.bg

Актуализирането на данните в Рейтинговата система за 2019 година е осъществено по проект BG05M2ОP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съдържанието на настоящата публикация при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.