Обществено мнение

От 2005 година Фондация „Институт Отворено общество – София“ провежда социологически изследвания и се занимава с набиране на данни по определени теми. Оттогава насам екипът от социолози и статистици осъществи значително количество социално-икономически извадкови изследвания, самостоятелно или в партньорство с други национални и международни организации.

Изследвания

Екипът за социологически изследвания и статистически анализи специализира и провежда изследвания основно по следните теми:

 • политически и икономически нагласи
 • гражданско общество и граждански права
 • междуетнически отношения
 • социални дистанции
 • публични политики
 • ранно детско развитие
 • училищно образование
 • висше образование
 • обществено здравеопазване
 • медийна среда
 • вътрешен ред
 • съдебна реформа и др.

Освен социологически изследвания по изброените теми, екипът има богат опит и в изготвянето на информационни системи от количествени индикатори, които измерват представянето на изследваните обекти в определен социално-икономически контекст. Примери за това са Рейтинговата система на висшите училища и Индексът на настигането.

Инструменти

Методологията за всяко изследване се разработва според индивидуалните потребности на възложителите. Тя е оригинален продукт, който адаптира социологически и статистически похвати за набавяне на необходимата информация. За осъществяване на предложената методология, екипът използва набор от количествени и качествени инструменти, в това число:

 • Стандартизирано интервю лице-в-лице
 • Анкета за самостоятелно попълване
 • Изготвяне на он-лайн анкети
 • Кабинетно изследване на наличната информация (desk research)
 • Анализ на съдържание (content analysis)
 • Пряко наблюдение
 • Включено наблюдение
 • Ментална топография (mental mapping)
 • Фокусирана групова дискусия
 • Дълбочинно интервю
 • Проучване на изхода на избирателните секции (exit poll)
 • Паралелно преброяване на изборните резултати (quick count) и др.
 • Специално разработени инструменти за проследяване на ранното детско развитие (екипът е обучен за работа с инструмента IDELA)
 • Специално разработени инструменти за изследване на когнитивни и некогнитивни умения.

Отворени данни

Фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИОО-С) вярва, че пътят към отворените демократични общества минава и през достъпа до информация, споделянето на изследователски резултати, данни и методология с всеки, който има желание да се сдобие с тях. Политиката на „отворени данни“ създава общност от търсещи и информирани хора, които са основният гарант за гражданското развитие на едно общество.

Водени от това разбиране, през 2010 г. създадохме специализирана страница в интернет Оpendata.bg. Създаването на тази страница е продиктувано от необходимостта от организирането на пространство, в което да се публикуват резултатите от множеството, провеждани от института изследвания. Освен резултатите, когато това е възможно, предоставяме и файловете с първичните данни и методологиите за провеждане на съответните изследвания, които са предоставени за свободно ползване от изследователи за научни цели. На страницата могат да бъдат намерени и анализи на промените в обществените нагласи от 2010 година насам, които очертават динамиката във възгледите на българското общество през изследвания период по приоритетните за работата на института теми. Повече информация за съдържанието и целите на Opendata.bg можете да прочетете в Инициативи.