Активните граждански организации отхвърлят предлаганите нови промени в ЗЮЛНЦ

24.09.2020

Огромното мнозинство от активните граждански организации в България отхвърлят предлаганите от група депутати от „Обединени патриоти“ промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и ги определят като дискриминационни, репресивни и  антиевропейски по дух и съдържание. Това става ясно от проучване сред близо 400 неправителствени организации, проведено през месеците август и септември 2020 г. от Фондация „Институт Отворено общество – София“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по повод  внесения в 44-то Народно събрание на 1 юли 2020 г. от група народни представители от ПГ „Обединени патриоти“ Законопроект за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Данните не са представителни за всички регистрирани ЮЛНЦ, но отразяват мнението на значителен брой от активните неправителствените организации с актуален профил в Информационния портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info) и/или с регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) за участие в програма Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г..

Близо 78% от анкетираните представители на неправителствени организации заявяват, че ако бяха народни представители биха гласували против внесения законопроект. Едва около 9% биха го подкрепили, а близо 13%  биха се въздържали. Над 70% от анкетираните не одобряват съдържащото се в законопроекта предложение за създаване на специален регистър към Министерство на финансите на регистрираните в обществена полза неправителствени организации, получили над 1000 лева от чужда държава, чуждестранно юридическо или физическо лице с изкл. на средствата от ЕС. Мнозинството от организациите считат внесения законопроект за дискриминационен (76%) и ограничаващ правото на сдружаване (70.4%). 73% от анкетираните организации също така са на мнение, че предлаганият законопроект е антиевропейски по дух и съдържание. Категорично на обратното мнение са едва 5.6% от запитаните.

Според 77% от анкетираните законопроектът представлява опит за репресия срещу неправителствените организации, регистрирани в обществена полза.  Това твърдение се подкрепя и от близо 60% от организациите, регистрирани в частна полза, които са взели участие в проучването. Общо 75.5% са на мнение, че ако предложеният Закон за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ бъде приет, той би дискриминирал по неоправдан начин получаващите финансиране от чужбина организации в обществена полза спрямо такива в обществена и в частна полза, получаващи финансиране единствено от български източници и от ЕС, включително през различни министерства, за които подобни изисквания не се предвиждат.

Делът на организациите, според които целта на Законопроекта е постигането на повече прозрачност в гражданския сектор е едва 19.7%, докато 75.2% не са съгласни с подобно твърдение. Според мнозинството от анкетираните нивото на прозрачност и на регулаторните изисквания към гражданските организации  е достатъчно високо и към момента – съответно 78.3% и 86.2% подкрепят тези твърдения. В същото време над 87% от анкетираните не са съгласни с твърдението, че държавата има добра политика за насърчаване на функционирането на неправителствените организации и не считат, че държавата предоставя финансова подкрепа за тяхното  съществуване и укрепване. Едва 5.6% от анкетираните организации са на обратното мнение. Според 86% от респондентите евентуалното приемане на предлаганите промени в ЗЮЛНЦ ще въведе недопустимо висок праг на лична отговорност на членовете на управителните органи на организациите, регистрирани в обществена полза, която не е пропорционална на оказваната от страна на държавата подкрепа – както финансова, така и по отношение на създаване на благоприятна среда за функциониране на гражданския сектор.

Проучването показва също така, че евентуалното приемане за Законопроекта се възприема от 42% от всички анкетирани организации като риск за продължаване на съществуването им. В същото време 60%  от анкетираните организации са съгласни с твърдението, че ако подобен законопроект бъде приет, това ще ги лиши от членове на управителните им органи.

Проучването е проведено в периода 7 август 12 септември 2020 г. от екип на Фондация „Институт Отворено общество – София“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Анкетата е изпратена до юридическите лица с нестопанска цел (неправителствени организации), които разполагат с актуален профил в Информационния портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info) и/или са регистрирани в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) за участие в програма Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В анкетата са взели участие общо 410 неправителствени организации (49.6% от всичко организации, до които е изпратена). 85.9% от тях са отговорили на всички въпроси, включени в анкетата, 14% са отговорили частично на въпросите. Сред попълнилите анкетата организации най-голям дял имат организациите, работещи в сферата на образованието (35%), следвани от работещите в сферата на социалните услуги и здравеопазването (23%) и на тези, работещи в сферата на регионалното и местното развитие (23%). Проучването е финансирано със собствени средства на провелите го организации.

Пълните резултати от проучването се очаква да бъдат публикувани през месец октомври.