Обществени нагласи към насилието над жени

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени – вербални, физически и емоционални. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено от екип на Институт Отворено общество – София, над 90% от анкетираните считат равенството между мъжете и жените за основно човешко право, приемат го за необходимо условие за постигане на по-справедливо общество и са съгласни, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за една и съща работа. Около и над 85% от анкетираните заявяват, че е неприемливо да се правят нежелани сексуални намеци към жени, мъжът да определя с кого е подходящо да се среща жената, както и жена да бъде удряна, ако е предизвикала с нещо мъжа.

Определени стереотипи обаче остават широко разпространени: една трета от хората считат, че домашното насилие е личен проблем, който трябва да бъде решаван в рамките на семейството; всеки четвърти е на мнение, че жените преувеличават, когато се оплакват от сексуален тормоз; приблизително всеки десети смята за приемливо мъж да удари жена, ако тя го провокира.

Полът, образованието и възрастта на респондентите оказват влияние върху техните нагласи. Мъжете, хората с по-ниско образование и по-възрастните в по-голяма степен са склонни да приемат различните форми на насилие върху жени и в по-малка степен подкрепят равенството между двата пола. Сред респондентите с начално и по-ниско образование приблизително всеки трети (29%) смята, че е приемливо мъж да удари жена, ако тя го провокира. Сред анкетираните като цяло мъжете са два пъти по-склонни да се съгласят, че подобно поведение за приемливо. Удрянето на жена се смята за приемливо от 12% от мъжете и от 6% от жените при 9% средно за страната.

 

Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на пряко интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната допустима стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество – София.

Повече информация може да намерите в анализа Обществени нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени