Взаимодействието с местните общности – ключ към успешната интеграция

12.04.2021

Обучение на екипи на НПО, кандидатстващи в партньорство с общини по схемата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, бе организирано по Платформа за генериране на проекти.

Представителите на три сдружения – „Нов път“, „Свят без граници“ и „Шанс и закрила“ – партниращи с общините Враца, Стара Загора и Хасково, обмениха идеи за включване на гражданските организации в дейности за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на представителите на уязвими групи. Споделен бе опитът на екипите в осъществяването на мобилни групови конференции, училища за родители, превенция на преждевременното отпадане от образователната система и здравно-просветната работа и профилактика.

Подчертано бе недостатъчното разбиране сред професионалистите в местните администрации на необходимостта от изграждане и развитие на капацитет за тясно взаимодействие с гражданските организации и местните уязвими общности за решаване на предизвикателствата в процеса на интеграция. Откроено бе значението на ясно заявен политически ангажимент от лидерите в местната власт. В заключение участниците се обединиха около потребността да се създаде мрежа за обмен на опит и практики от изпълнението на одобрените проекти по схемата за социално-икономическа интеграция на уязвими групи, както и за застъпничество за изграждане на гаранционен финансов фонд в подкрепа на дейностите на НПО.