Ограмотяването на възрастни отваря нови житейски хоризонти

19.03.2021

Реинтегрирането в образователната система на рано отпаднали от училище и незавършили основно образование младежи и възрастни бе темата на уебинар, организиран от Платформа за генериране на проекти.

Участниците обмениха опит от добри практики по сходни проекти, предоставящи втори шанс за образование на отпадналите от образователната система. Дискутирани бяха възможностите за използване на специализираните учебни планове и програми за обучение на възрастни, разработени по проекта на Министерството на образованието и науката „Нов шанс за успех“. обединиха около необходимостта да се използват ресурсите на училището и на местните общности, включително ромските медиатори и родителите на ученици при сформирането на групите за обучения.

Когато осъзнаят сами за себе си ползите от образованието – за преминаване в следващи класове, придобиване на професионална квалификация, получаване на шофьорска книжка или намиране на по-добра работа – самите включени в ограмотителните курсове хора стават ролеви модели за други потенциални бенефициенти в общностите, бе един от основните изводи след дискусиите за мотивиране на участници в проектите.

Подчертана бе необходимостта от осигуряване на гъвкави подходи за включване на обучаеми от уязвимите групи в курсовете за ограмотяване и придобиване на компетентности за завършване на основно образование, особено чрез използване на новите технологии и прилагане на опита на училищата в провеждането на дистанционни обучения. Форумът, в който взеха участие 12 представители на 6 екипа за ограмотяване на възрастни, се проведе в подкрепа на заключителната работа по подготовка на проектни предложения по процедурата „Ограмотяване на възрастни – 2“ по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.