Обществени нагласи към демокрацията през 2021 година

Демокрацията в България се ползва със значителна обществена подкрепа. Мнозинството от гражданите (56%) са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за страната. Около 28% от гражданите не са съгласни с това твърдение, а около 16% не могат да преценят или отказват да отговорят на въпроса.

Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 16-23 октомври 2021 година от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран от Институт Отворено общество – София.

Делът анкетираните, отговарящи, че демокрацията е най-добрата форма на управление за България нараства значително през последните 3 години – от 45% през 2018 година до 56% през настоящата година, докато делът на несъгласните с това мнение спада от 34% през 2018 година до около 28% в момента.

В най-голяма степен с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма на управление за България се съгласяват жителите на София (71%), хората с висше образование (72%) и младежите във възрастовата група 18-30 години (64%).

Демокрацията се възприема като най-добрата форма на държавно управление за България от мнозинството анкетирани сред привържениците на всички основни политически сили. В най-голяма степен с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма на управление за България се съгласяват привържениците на „Демократична България“ (81%), следвани от привържениците на ГЕРБ (71%), „Продължаваме промяната“ (63%), „Има такъв народ“ (60%) и ДПС (54%). Сред привържениците на БСП съгласните и несъгласните с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България са с изравнени позиции – 41% са съгласни с това твърдени, а други 41% изразяват несъгласие с него. Сред хората, които заявяват, че не са решили за кого да гласуват близо 46% са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната, докато 31% не са съгласни с това твърдение.

 

Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната през периода 16-23 октомври 2021 година по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на респондентите. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота  по признаците пол, възраст и образование. Проведени са 1000 ефективни интервюта. Максимално допустимо стандартно отклонение на национално ниво при 95% гаранционна вероятност: +/-1.58% при 50-процентен дял. Изследването на терен е проведено от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран от Институт Отворено общество – София и изпълняван съвместно с Центъра за либерални стратегии. Сравнителните данни от предходни години са от изследвания, проведени и финансирани от Институт Отворено общество – София.