Дълбоката енергийна бедност е приоритет

16.12.2022

На 15 декември 2022 г. се състоя втората от серията експертни обсъждания на темата за енергийната бедност в рамките на инициативата Romapolicylab. Във фокуса на дискусиите бяха възможностите подпомагането за енергийна ефективност и намаляването на енергийната бедност да достигнат до най-уязвими групи в обществото. Подчертан бе значителният принос към целите на зеления преход и декарбонизацията, който намаляването на енергийната бедност може да има посредством ограничаването на вредните емисии, подобряването на жилищните условия и оптимизираното използване на енергийни източници.

Разгорещена дискусия предизвика разработването на политики и финансови механизми и инструменти, които реално да достигат приоритетно до най-бедните и уязвими групи, включително тези, обитаващи незаконни жилища и региони с висока концентрация на енергийна бедност. Неправителствени организации отправиха препоръки критериите за участие в програми за подобряване на енергийната ефективност да благоприятстват включването на най-уязвимите групи, включително на тези, които обитават силно амортизирани общински жилища с крайно ниска енергийна ефективност. Представителите на гражданските организации изтъкнаха, че чрез подходящо формулирани критерии програмите могат да насърчат и приоритизират обновяването на жилищата, обитавани от крайно бедни домакинства. Участниците се обединиха около необходимостта сложната експертна проблематика, свързана с енергийната ефективност и енергийната бедност, да бъде преведена на достъпен език и огласена сред представители на най-уязвимите групи така, че те да могат да участват добре информирани в обществения дебат и да защитават своите интереси.

В дискусията, на която домакин беше Националното координационно звено, взеха участие представители на НПО, работещи с уязвими групи, включително ромите и на ведомства, които имат отговорности в сферата на бедността, социалното подпомагане, подобряване на енергийната ефективност и декарбонизацията. Наред с ресорните министерства и представители на академичната общност участваха и представители на: Комисията по енергийна ефективност и преодоляване на енергийна бедност, Омбудсмана на Република България, който има основна роля за защита на потребителите на енергия, Икономическия и социален съвет, Агенцията за хората с увреждания, която координира политиките за едни от най-уязвимите групи, Националния съвет по етнически и демографски въпроси, Агенцията за социално подпомагане, Българската търговско-промишлена палата и Националния статистически институт, който има ключова роля в предварителните оценки за обхвата на енергийната бедност и на бъдещите ефекти от прилагането на политиките за енергийно подпомагане.

Докладът от двете експерти дискусии предстои да бъде публикуван от екипа на romapolicylab.org. Към него ще има приложение, подчертаващо обществената полза и ползата за околната среда от насочването на политиките за енергийна ефективност и намаляване на енергийната бедност сред най-уязвимите групи.